NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vetrací technik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1695

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Banský technik vetrania, Banský technik vetrania - špecialista

Charakteristika
Vetrací technik riadi oblasť vetrania bane a kontroluje systém vetrania na banských pracoviskách, navrhuje prostriedky vetracej techniky a regulačné objekty vetrania, zabezpečuje a kontroluje koncentráciu plynných škodlivín v banskom ovzduší; posudzuje a vyhodnocuje stavy hroziaceho nebezpečenstva vo vzťahu k systému vetrania.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pracovník na pozícii vetracieho technika navrhuje spôsob vetrania bane pomocou hlavných a pomocných ventilátorov, navrhuje vetracie oblasti a vetracie oddelenia, navrhuje koncepčné varianty vetrania bane a stanovuje technické parametre vetrania, spracováva vetracie schémy, kontroluje kvalitu vetrania na činných pracoviskách, zabezpečuje a kontroluje technické parametre vetracích zariadení, meria, monitoruje, eviduje a vyhodnocuje indikátory banského ovzdušia a banských vetrov v pracovnom banskom prostredí.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

  • Vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o absolvovaní skúšky pred komisiou obvodného banského úradu na funkciu vedúceho vetrania podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 114 ods. 4)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146010 - Vetrací technik
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
rozhodovanie Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
banská degazácia a klimatizácia
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
7
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
7
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
7
technológia ťažby a súvisiacich činností
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
(Na pracoviskách v bani.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
meranie a vykonávanie indikácie banských vetrov na banských pracoviskách v rámci vykonávania bansko meračských prác
7
obsluha odvetrávacích zariadení v podzemí
7
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku (v banskej doprave, banskej údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod.)
7
riadenie prác pri realizácii vetrania a protivýbuchovej prevencie
7
vykonávanie dozoru nad odvetrávaním pracovísk a vedením banských vetrov
7
vypracovávanie projektov a koncepcií vetrania bane
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE