NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Banský špecialista technológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1694

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Technológ pre baňu

Charakteristika
Banský špecialista technológ pripravuje a kontroluje technologické postupy súvisiace s ťažbou nerastných surovín.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 2 ods. 6).


Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146003 - Banský špecialista technológ
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
6
metódy hodnotenia a riadenia rizík BOZP na stavbách
7
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
7
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
7
banská degazácia a klimatizácia
7
banské záchranárstvo
5
hygiena pri práci
6
metódy koordinácie činností pri ťažbe
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
doprava v podzemí a na povrchu
6
vplyvy poddolovania
7
banské projektovanie
7
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
7
ekonomika a riadenie v baníctve
7
banská geológia
6
banská geomechanika
6
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
7
metódy likvidácie baní
7
technológia ťažby a súvisiacich činností
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
navrhovanie odpisov alebo prevodov zásob nerastov do nebilančných zásob
7
stanovovanie a spracovávanie bezpečnostných opatrení pre práce v blízkosti nebezpečných a zvodnatených horizontov
7
spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
7
spracovávanie technologických postupov trhacích prác
7
navrhovanie a spracovávanie technologického vybavenia a jeho zaradenie na pracoviská banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
7
stanovovanie bezpečnostných zásad na vykonávanie trhacích prác
7
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
7
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
7
realizácia technologickej prípravy výroby
7
spolupráca pri stanovovaní a realizácii technologických zariadení vo výrobe a zavádzaní nových strojových zariadení v hlbinných baniach
7
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
7
vyhotovovanie plánu zabezpečovania alebo likvidácie bane
7
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
7
vyhotovovanie plánov využívania ložísk
7
spolupráca pri návrhu ťažobných metód, otvárania a dobývania ložiska
7
spracovanie plánov výroby v baníctve
7
navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
7
spracovávanie plánov a projektov protiotrasovej a protiprietržovej prevencie, vrátane návrhov prostriedkov ochrany
7
vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie pre povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE