NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1693

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Sprievodca nákladných vlakov, Vlakvedúci nákladných vlakov, Vlakvedúci vlakov nákladnej dopravy

Charakteristika
Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy riadi vlakový personál, vyhotovuje a odovzdáva písomné príkazy pre rušňovodiča, riadi posun v železničných staniciach s rôznymi technologickými postupmi a pomermi. Zabezpečuje opatrenia pri mimoriadnych udalostiach vrátane zabezpečovania bezpečnosti železničnej prevádzky, prepravnej prehliadky a prehliadky vozňov, odovzdávky vozňov na vlečkách a v určených železničných staniciach. Spracováva prvotné podklady, evidenciu a obeh nákladných vozňov, vyhotovuje dopravné doklady na jazdu vlaku (správu o zostave vlaku, súpis vozidiel, správu o brzdení).

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva doprovod nákladných vlakov s prehliadkou a strážením vybraných vozňov, zabezpečuje spôsobilosť vlakov na jazdu. Vykonáva posun v staniciach na určenej trati, zvesuje a rozvesuje vozne a zúčastňuje sa na skúškach bŕzd.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08: 8312003 - Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Železničiar

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
3
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
3
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
3
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
3
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
3
návesti a výhybky
3
železničný posun
3
podmienky prepravy nákladu na železnici
3

Návrhy na doplnenie EKR
druhy dopravných dokladov na jazdu vlakov
(Správa o zostave vlaku, súpis vozidiel, správa o brzdení a pod.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha bŕzd železničných vozov
3
orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
3
vyhotovovanie podkladov pre jazdu vlakov
3
vedenie dokumentácie vlakových súprav
(Spracovávanie evidencie nákladných vozňov.)
3

Návrhy na doplnenie: EKR
zvesovanie a rozvesovanie vozňov
3
kontrola voľnosti vlakovej cesty a sledovanie jazdy vlaku
3
zabezpečovanie vozňov proti ujdeniu
3
zadržiavanie spustených a odrazených vozňov
3
zabezpečovanie prepravnej prehliadky, prehliadky a odovzdávky vozňov
3
riadenie vlakového personálu
3
vyhotovovanie a odovzdávanie písomných príkazov pre rušňovodičov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia