NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Banský technik, mechanik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1692

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Majster

Charakteristika
Banský technik, mechanik priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Vykonáva zmeny a dodatky technologických postupov, vedie evidenciu strojných zariadení, výkonov mechanizmov a zodpovedá za materiálne zabezpečenie ich prevádzky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08: 3117004 - Banský technik, mechanik
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
hygiena pri práci
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
4
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
4
technológia opráv vrtných súprav
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
4
automatizácia v baníctve
4
ekonomika a riadenie v baníctve
4
metódy koordinácie činností pri ťažbe
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
(Orientácia v technickej dokumentácii.)
4
doprava v podzemí a na povrchu
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
4
technológia povrchového dobývania
4
indikačná a detekčná technika
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
4
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
4
riadenie diaľkovej pásovej dopravy
4
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku alebo v bani
4
riadenie opráv a údržby technických zariadení
(napr. veľkostrojov)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE