NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Tranzitér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Referent technickej kancelárie, Tranzitér prípravár

Charakteristika
Tranzitér vykonáva činnosti súvisiace so zostavou a súpisom vlaku. Spracováva náležitosti na bezpečný a včasný odchod vlaku s kontrolou správneho zostavenia vlaku a správne nastavenej brzdy. Vyhotovuje vlakovú dokumentáciu na jazdu vlaku (správu o zostave vlaku, súpis vozidiel, správu o brzdení a pod.) a vedie príslušnú prevádzkovú evidenciu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08: 8312004 - Tranzitér
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Železničiar

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
typy a technické parametre osobných a nákladných vozňov
3
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
3
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
3
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
3
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
3
technológia prepravných činností
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
podmienky prepravy nákladu na železnici
3
informačné systémy v železničnej doprave
3
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
3
brzdové zariadenia
(Brzdové zariadenia železničných vozňov, metódy spracovávania výpočtov brzdiacich percent vlaku.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
zásady a pravidlá súpisu vlakových súprav
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vedenie dokumentácie železničnej prepravy
3
orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
3
používanie informačných systémov v železničnej doprave
3
preberanie a odovzdanie súpravy vlaku
3
spracovávanie výpočtov brzdiacich percent vlaku
3
vyhotovenie sprievodných listín nákladných železničných vozňov
3

Návrhy na doplnenie: EKR
kontrola správneho zostavenia nákladných vlakov
3
kontrola prepravy nebezpečného nákladu
3
prepravné prehliadky vozňov nákladných vlakov
3
vyhotovovanie podkladov na jazdu vlakov
(Správa o zostave vlaku, súpis vozidiel, správa o brzdení a pod.)
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia