NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Banský merač


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1690

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Banský merač vykonáva bansko-meračské práce za účelom správneho razenia banských diel a zodpovedá za správnosť a úplnosť jednotlivých meraní a častí bansko-meračskej dokumentácie pri razení a likvidácii banských diel a dobývaní nerastných surovín. Vedie príslušnú bansko-meračskú dokumentáciu, vrátane základných banských máp. Kontroluje body banských bodových polí.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Banský merač vyhotovuje podklady na vypracovanie prevádzkovej dokumentácie, vedenie evidencie zásob nerastných surovín, stavu dosahovanej výrubnosti a vyťažiteľnosti, určenie dobývacieho priestoru a hospodárneho využitia zásob nerastných surovín.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

  • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Obvodným banským úradom.


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 1 rok

Právne predpisy:
  • a) u bansko-geologických a geodetických odboroch výkon tohto zamestnania vyžaduje minimálne jednoročnú prax v odbore banské meračstvo, b) u vysokoškolského vzdelania a úplného stredoškolského vzdelania bansko-meračského odboru výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiadnu odbornú prax


Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146006 - Banský merač
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technológia práce banského merača
(Znalosť jednotlivých druhov meračských prístrojov, pomôcok a meračských metód.)
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
4
technológia povrchového dobývania
4
banské meračstvo
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
(V baníctve. )
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
4
meranie a vykonávanie indikácie banských vetrov na banských pracoviskách v rámci vykonávania bansko meračských prác
4
meračské práce pri kontrole dodržiavania postupu banských diel v blízkosti ochranných pilierov, hraníc banského poľa, nebezpečných pásiem
4
meračské práce pri kontrole dodržiavania smeru, sklonu a kvality vykonaných prác v banských dielach
4
meračské práce v bani a na povrchu, povrchové situačné a výškové merania
4
orientácia v podkladoch a predpisoch na riadenie činnosti bansko-meračskej služby hlbinných a povrchových baní
4
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE