NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Banský geológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1685

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Banský geológ skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s vrchnou časťou zemskej kôry. Vykonáva geologicko-prieskumné a geologicko-výskumné činnosti v banských hlbinných, ako aj povrchových podmienkach rudných, nerudných a naftových ložísk. Stanovuje a upresňuje geologické pomery ložiska a vypočítava stav zásob.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Banský geológ skúma v dominantnej miere procesy a produkty v najvrchnejších častiach zemskej kôry, pričom systematicky pristupuje k výskumu a prieskumu územia. Zaoberá sa vyhotovovaním podkladov potrebných na spracovanie popisov geologických a úložných pomerov ložiska, lokality, územia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    Špecifikácia:
    § 9 ods. 2 písmeno a až g, pričom odborná spôsobilosť sa priznáva aj na kombináciu písmen.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Poznámka:
§ 9 ods. 6 písmeno a

Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146002 - Banský geológ
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
geológia
(Všeobecné poznatky z geológie.)
7
geomechanické javy v baniach
7
banská geológia
7
technológia vrtných prác
7
banská geomechanika
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
odborné poradenstvo pri ťažbe
7
príprava a kompletizácia geologických podkladov na spracovanie operatívnych plánov ťažby
7
geofyzikálne práce
7
geochemické práce
7
geologický prieskum životného prostredia
7
inžinierskogeologický prieskum
7
hydrogeologický prieskum
7
geologický výskum
7
ložiskový geologický prieskum
7
obsluha geologicko-prieskumných zariadení
7
vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
(Vrátane vedenia geologickej mapovej dokumentácie.)
7
vyhotovovanie podkladov potrebných na spracovanie popisov geologických a úložných pomerov danej lokality či územia
7
zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi/útvarmi v oblasti geologického prieskumu
7
odber vzoriek z povrchových lomových a banských diel a príprava pre ďalšie spracovanie v geologickom prieskume
7
príprava a kompletizácia geologických podkladov na spracovanie strednodobého plánu a technických režimov
7
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
(Vrátane geologicko-prieskumných výsledkov pri otvorení a dobývaní ložiska.)
7
spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
7
geologicko-prieskumné a sondážne práce
7
vyhodnocovanie a spresňovanie geologických pomerov ložiska, vrátane výpočtu zásob nerastov
7
vyvíjanie a spracovanie geologických a účelových máp
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE