NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vodič osobného motorového vozidla


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Osobný vodič, Vodič cestného motorového vozidla, Vodič dodávkového automobilu

Charakteristika
Vodič osobného motorového vozidla vedie vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t za účelom prepravy osôb alebo vecí. Vykonáva bežnú údržbu vozidla a vedie záznamy o jeho prevádzke. Hospodárne manipuluje s finančnou hotovosťou a prostriedkami zverenej kreditnej karty pri nákupe pohonných hmôt (PHM), tovarov a služieb súvisiacich s prevádzkou prideleného osobného motorového vozidla.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Udržiava vozidlo v požadovanom technickom stave, zabezpečuje jeho pravidelné technické prehliadky. Vedie agendu písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované zvereným vozidlom v súlade s platnou legislatívou a vnútornými organizačnými normami organizácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8322 - Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
SK ISCO-08: 8322001 - Vodič osobného motorového vozidla
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Vodič

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
(Denné záznamy, žiadanky, účtenky pre zhodnotenie spotreby PHM zvereného motorového vozidla vo vzťahu k normovanej spotrebe, prevádzkovým nákladom a technickému stavu.)
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
3
zásady poskytovania prvej pomoci
3

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby vedenia a údržby osobných motorových vozidiel
(Vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.)
3
podmienky prepravy osôb a batožiny
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
3
zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
3
dopravná geografia a navigačné prístroje
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
3
riadenie osobných a malých dodávkových automobilov podľa požiadaviek cestujúcich, alebo dodanie nákladu so sprievodnými dokumentmi, vrátane výberu tržieb a poplatkov
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii osobných motorových vozidiel
3

Návrhy na doplnenie: EKR
údržba osobných motorových vozidiel
(Prevádzka a bežná údržba vozidla, nákup PHM, tovarov a služieb súvisiacich s jeho prevádzkou.)
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke osobných motorových vozidiel
(Vedenie agendy písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované zvereným vozidlom.)
3
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
3
poskytovanie prvej pomoci
(V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE