NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
16812

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Customer Service Manager

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov riadi, kontroluje a metodicky podporuje procesy zamerané na zlepšovanie kvality poskytovaných služieb zákazníkom. Organizuje a koordinuje tvorbu, realizáciu a vyhodnocovanie koncepcie rozvoja zákazníckeho servisu a poskytovanie služieb zákazníkom. Podieľa sa na zvyšovaní podielu cieľových zákazníkov a zabezpečovaní predajných výsledkov. Sleduje úroveň zákazníckeho servisu na celej prevádzke. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, interných noriem a etických zásad.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Cieľom práce Riadiaceho pracovníka (manažéra) pre starostlivosť o zákazníkov je organizovať a riadiť oddelenia/úseky služieb zákazníkom, vrátane oddelenia kontroly cien, marketingu, hlavnej pokladne, pokladničnej zóny tak, aby bol zákazník obslúžený prvotriedne a bez nadbytočných časových strát. Zabezpečuje, aby bol zákazník vždy profesionálne obslúžený a mal k dispozícii dostatok tovaru so správnou cenou. Počas zmeny zabezpečuje prevádzkové štandardy na vysokej úrovni. Pravidelne sa stretáva s podriadenými v rámci obchôdzok. Koučuje zamestnancov prevádzky, vrátane manažérskeho tímu a prispieva k príjemnej atmosfére pre zákazníkov. Je garantom prvotriedneho zákazníckeho servisu naprieč celým obchodom, vrátane obslužných pultov. Zabezpečuje preškolenie zamestnancov v oblasti dodržiavania predpísaných pravidiel správania. Spĺňa všetky kľúčové ukazovatele (KPI) stanovené pre svoje oddelenia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o poučení o práci s elektronickými registračnými pokladnicami v zmysle vyhlášky MF SR č.55/94 Z.z., vyhlášky MF SR č.59/95 Z.z. a vyhlášky MF SR č.353/96 Z.z.


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 1222 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosťou
SK ISCO-08: 1222002 - Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
SK NACE Rev.2: Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
rozhodovanie Vysoká
tímová práca Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
psychológia predaja
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
ekonómia
4
manažment
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
obchodné vzťahy
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
typy spotrebiteľských služieb
4
etika obchodu a poradenstva
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
public relation
4

Návrhy na doplnenie EKR
princípy, metódy a postupy využívania big data management
4
princípy, metódy a postupy využívania business process management
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie činnosti zvereného úseku (odbytu)
4
samostatný predaj tovaru zákazníkom priamo v prevádzkovej predajni, ale aj predaj na základe prijatých objednávok od zákazníkov, vrátane objednávok zo zahraničia
4
plánovanie druhu a množstva tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu
3
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
4
príprava podkladov na tvorbu a aktualizáciu ponuky
4
spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov
4
reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
4
analýza procesov zákazníckeho servisu a návrh optimálneho riešenia
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
4
vyhodnocovanie a rozbor obchodnej činnosti podľa požadovaných kritérií v stanovených časových intervaloch
3
analýza potrieb zákazníka
4
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
4
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
4
aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
4
predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
4
spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi
4
Sledovanie spokojnosti zákazníkov s kvalitou vykonávaných činnosti, produktov a služieb
4
vybavovanie reklamácií zákazníkov
4
vedenie tímu operátorov zákazníckeho servisu, ich nábor, zaučenie, školenie a motivovanie
4
spolupráca pri spracovaní ponúk produktov a služieb zákazníckeho servisu a pri vypracovaní zmlúv
4

Návrhy na doplnenie: EKR
vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov, návrh a realizácia nápravných opatrení
4
vytváranie koncepcie rozvoja zákazníckeho servisu a dohľad nad jej realizáciou
4
vyhodnocovanie plnenia koncepcie rozvoja zákazníckeho servisu, navrhovanie optimalizácie
4
aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov
4
koučovanie zamestnancov prevádzky, poskytovanie spätnej väzby a návrhov na zlepšenia
4
stanovovanie obchodných cieľov pre zamestnancov prevádzky
4
kontrola uloženia tovaru na pultoch a správnosti ich cien
4
realizácia obchôdzok po prevádzke a vyhodnocovanie zistení na mieste
4
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
4
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
4
výber zamestnancov do tímu
4
využívanie dátových záznamov o zákazníkoch
4
využívanie nástrojov online analytík
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
4
používanie nástrojov business process management (BPM)
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE