NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1681

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Inžinier technológ

Charakteristika
Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov navrhuje technológie procesu ťažby uhľovodíkov, sleduje, vyhodnocuje a v prípade potreby koriguje tento proces tak, aby boli zabezpečené požadované kvantitatívne a kvalitatívne parametre.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov sleduje a porovnáva dosahované kvantitatívne a kvalitatívne výsledky v procese ťažby a úpravy uhľovodíkov s režimovými hodnotami a navrhuje účinné opatrenia na odstránenie prípadných disproporcií. Vypracováva technologické schémy a postupy. Kontroluje pracoviská vo vzťahu k dodržiavaniu platných predpisov, kontroluje neoprávnené zásahy do technologických zariadení a navrhuje ich efektívne využívanie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom


Klasifikácie
ISCO-08: 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2146001 - Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
SK NACE Rev.2: Ťažba ropy a zemného plynu
Iná ťažba a dobývanie
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
metódy koordinácie činností pri ťažbe
7
banská geológia
7
ekonomika a riadenie v baníctve
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
(Stroje a zariadenia pre ťažbu uhľovodíkov.)
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
navrhovanie optimálneho využitia ložiska a technologického zariadenia
7
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
(Vrátane určovania spôsobu vedenia a uloženia dokumentácie, záznamov a kníh.)
7
spracovanie pokynov a požiadaviek pre pracovníkov obsluhy zariadenia na jeho prevádzkovanie, ako aj na zmenu v spôsobe prevádzkovania zariadenia
7
určenie príčiny poruchy zariadení na základe vyhodnotenia údajov od pracovníkov obsluhy, dispečingu a dodatočných zdrojov
7

Návrhy na doplnenie: EKR
operatívna úprava technologických postupov na zabezpečenie požadovaných parametrov pri ťažbe a úprave uhľovodíkov
7
spracovanie produkčných a technologických údajov ťažby, úpravy a dodávok do ucelených výkazov
7
spracovanie technologickej časti plánu banskej činnosti
7
príprava a kompletizácia podkladov na spracovanie plánu ťažby a nastavenia technických režimov
7
kontrola neoprávnených zásahov do technologických zariadení
7
vypracovanie plánov, prípadne dokumentácie týkajúcej sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
7
spolupráca a realizácia činností potrebných pri príprave a dobývaní vyhradených ložísk, zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácií banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov
7
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE