NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1666

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Skladník

Charakteristika
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade, manipuluje s tovarom, ukladá a upevňuje tovar na paletách a zodpovedá za udržiavanie čistoty v sklade.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Manipuluje s tovarom, výrobkami, materiálom, obalmi a surovinami ručne, prípadne použitím jednoduchých mechanizačných prostriedkov. Spracováva inventarizáciu zásob tovaru v sklade, spolupracuje pri preceňovaní zásob. Zabezpečuje triedenie a likvidáciu odpadov vzniknutých pri skladovaní. Spracováva podklady na vedenie evidencie a dokumentácie štatistiky a pasportizácie tovarov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 9333 - Manipulační pracovníci, nosiči
SK ISCO-08: 9333004 - Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
SK NACE Rev.2: Skladové a pomocné činnosti v doprave
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Manipulant, nosič

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
(Systémy skladovania, postupy na zaskladnenie a vyskladnenie tovaru podľa logistických systémov, ako napr. FIFO (First In, First Out – Prvý dnu, prvý von) a pod.)
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
3
spôsoby balenia tovaru
3
predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
3
spôsoby nakladania s odpadmi
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Návrhy na doplnenie EKR
postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
3
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
3
stroje a zariadenia používané v skladoch
(Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.)
3
druhy paliet a spôsoby ukladania a upevňovania tovaru na paletách
3
postupy skladovania nebezpečného tovaru
(Postupy manipulácie, stohovania, ukladania a skladovania nebezpečného tovaru.)
3
postupy evidencie tovaru v sklade
(Požiadavky na vedenie evidencie podľa interných predpisov v sklade.)
3
postupy inventarizácie tovaru v sklade
(Postupy fyzickej inventarizácie tovaru.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
3

Návrhy na doplnenie: EKR
príjem tovaru do skladu
(Vykládka, kontrola, triedenie a uloženie tovaru do skladu podľa druhu tovaru ručne alebo pomocou manipulačnej techniky.)
3
výdaj tovaru zo skladu
(Kontrola a príprava tovaru na expedíciu, jeho nakládka na dopravný prostriedok, vrátane bezpečného upevnenia.)
3
kontrola, čistenie a balenie skladovaného tovaru
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
(Zakladanie paliet do regálov pomocou vysokozdvižných vozíkov. Kontrola ich prevádzkyschopnosti a bežná údržba.)
3
obsluha fóliovacích strojov
3
používanie scenerov čiarových kódov a rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
3
príprava podkladov na evidenciu a dokumentáciu štatistiky a pasportizácie tovarov
3
prečerpávanie tekutých látok do menších obalov
3
starostlivosť o priestory skladu
(Udržiavanie poriadku a čistoty v skladových priestoroch.)
3
nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia