NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín vykonáva montážne práce, opravy a údržbu prepravnej, nakladacej a vrtnej techniky, technických zariadení na zabezpečenie bezpečnosti pracoviska a iných strojných zariadení používaných pri ťažbe nerastov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Klasifikácie
ISCO-08: 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08: 7233006 - Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
strojné mechanizmy
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
4
technológia opráv vrtných súprav
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
(Napr. ťažobných, výrobných, spracovateľských, upravárenských, dopravných a pod.)
4
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
4
ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
4
údržba a opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení, dopravných tratí a ostatného zariadenia na povrchu banskej prevádzky
(Napr. banských lámp, kúpeľní.)
4
opravy strojov a strojných zariadení v podzemí
4
údržba strojných zariadení vrtných súprav
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia