NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lamač


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Lamač pri ťažbe nerastných surovín

Charakteristika
Lamač dobýva, razí horizontálne a vertikálne banské diela, vykonáva vŕtacie práce v podzemí, obsluhuje a udržiava raziacu plošinu, banské koľajové a bezkoľajové mechanizmy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

  • Vykonávanie trhacích prác - oprávnenie strelmajstra (vek 21 rokov) podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 35 ods. 1 písm. a)

  • Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky na samostatnú obsluhu dobývacieho alebo raziaceho stroja a banského bezkoľajového stroja podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 3)

  • STN 26 8805, STN ISO 3691 + amd 1


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8111 - Baníci a lamači
SK ISCO-08: 8111004 - Lamač
SK NACE Rev.2: Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Baník, lamač

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológie hlbinného dobývania a razenia
3
výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky
3
technológia práce skladníka banských trhavín
2
technológia práce strojníka dobývacích strojov
3
technológia práce vodiča banských mechanizmov
3
strojné mechanizmy
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
2
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
3
elektrotechnické zariadenia v baniach
2
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
2
technológia práce strojníka vrtných súprav
3
technológie trhacích prác
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
3
obsluha zariadení na vykonávanie trhacích prác
3
obsluha odvetrávacích zariadení v podzemí
2
zostavovanie a inštalácia odpaľovacieho vedenia a zariadenia pri trhacích prácach
3
údržba a opravy banských diel
(Pribierka počvy (spodná časť banského diela) a bokov banského diela, výmena výstuže.)
3
obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
3
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
3
razenie horizontálnych a vertikálnych banských diel
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE