NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1634

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Kožiarsky robotník, Kožušnícky robotník, Obuvnícky robotník, Robotník v kožiarskej výrobe, Robotník v obuvníckej výrobe

Charakteristika
Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe vykonáva jednoduché prípravné, dokončovacie, údržbárske, manipulačné, obslužné či montážne práce pri zabezpečení výroby, prípadne pri preprave a skladovaní surovín, polotovarov a tovaru pri výrobe obuvi a v spracovaní kože, kožušín a výrobe usní v kožiarskej, kožušníckej a galantérnej výrobe. Pracuje prevažne ručne alebo s využitím ručného náradia či malej mechanizácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:


  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Klasifikácie
ISCO-08: 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08: 9329003 - Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 1
NKR: Úroveň 1
ISCED: 244

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
1
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
1
technológia spracovania kože
1
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania kožušín
1
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
(Ide najmä o jednoduché stroje a zariadenia. )
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
našívanie, prešívanie a zošívanie zvrškových dielcov obuvi
1
odstraňovanie drobných defektov na obuvi farbením, voskovaním a inými zapravovacími prostriedkami
1
spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
1
ručné spojovanie zvrškových a spodkových dielcov obuvi
1
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
1
používanie zapravovacích, apretovacích a čistiacich prostriedkov na zvýšenie kvality výrobkov
1
mechanické a chemické čistenie obuvi
1
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
1
obsluha obuvníckych strojov
(Ide najmä o obsluhu jednoduchých obuvníckych strojov. )
1
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
1
čistenie, pranie a sušenie koží a srstí
1
výroba a opracovanie holiny
1
výroba dielcov kožiarskych výrobkov
1
zhotovovanie výrobkov, montáž a dokončovacie práce v kožiarskej výrobe
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia