NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dispečer v teplárni


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
1619

Garancia
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

Alternatívne názvy
Technik prevádzky výroby tepla a elektriny

Charakteristika
Dispečer v teplárni vykonáva dohľad nad prevádzkou, údržbou a funkčnosťou riadiacich systémov podľa prevádzkových predpisov v stanovenom rozsahu. Zabezpečuje výrobu tepelnej a elektrickej energie v predpísaných parametroch pri optimálnom využití výrobných a rozvodných zariadení a pri dodržaní bezpečnostných opatrení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
SK ISCO-08: 3139005 - Dispečer v teplárni
SK NACE Rev.2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Dispečer výroby a prenosu energie

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
5
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
5
teplárenstvo
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych prepisov a interných predpisov.)
5
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
(V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.)
5
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
(V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.)
5
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
5
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
5
metódy merania prevádzkových veličín
5
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
5
počítačom riadená výroba
5
zásady prevádzkovej kontroly
5
zdroje a premena energie
5
ochrana životného prostredia
5
právne predpisy a pojmy v oblasti dispečerského riadenia v energetike
(V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.)
5
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
5
postupy a metódy merania elektrických veličín
5
elektrické stroje a prístroje
5
elektrická stanica
5
elektrotechnika
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie distribúcie energie z velína
5
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v teplárni
5
obsluha, riadenie prevádzky a kontrola činností úsekov v teplárňach, redukčných a výmenníkových staníc
5
riadenie zásahov poruchových čiat pri poruchách energetických zariadení, vykonávanie opatrení pri mimoriadnych stavoch
(V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.)
5
riadenie výkonu výrob energií v teplárni
5
sledovanie stavu technologických zariadení za účelom vyhodnotenia a odstraňovania poruchových stavov, vrátane poskytovania informácií o výsledkoch riešenia
(V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie. )
5
riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení v teplárni
5
posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu vo výrobe energie
(Výroba tepelnej a elektrickej energie.)
5
vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
(Dokumentácie súvisiace s prevádzkou energetického dispečingu a dodávkami energií.)
5
obsluha a riadenie prevádzky zariadení v teplárni
(Zauhľovanie a odstruskovanie a pod. )
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe energie
(Výroba tepelnej a elektrickej energie. )
5
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností vo výrobe energie
(Výroba tepelnej a elektrickej energie.)
5
obsluha zariadení energetických rozvodní
5
sledovanie integrovaného monitorovacieho systému
(V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.)
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia