NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Elektrotechnik automatizovanej výroby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
14239

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Opravár automatizovanej výroby, Technik automatizovanej výroby

Charakteristika
Elektrotechnik automatizovanej výroby opravuje a vykonáva preventívne opatrenia súvisiace so zariadeniami a procesmi automatizovanej výroby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Elektrotechnik automatizovanej výroby zodpovedá za plynulý a bezproblémový chod oddelenia. Vykonáva pravidelnú údržbu strojov a zariadení podľa harmonogramu opráv. Nastavuje a programuje výrobné zariadenia a inštaluje potrebné komponenty. Spolupodieľa sa na tvorbe technickej a výrobnej dokumentácie. Analyzuje chyby a navrhuje nápravné opatrenia na predchádzanie vzniku chýb, rovnako ako aj preventívne opatrenia, ktoré predchádzajú ich vzniku. Aktívne sa zapája do vylepšovania a zefektívňovania výrobných procesov. Vykonáva všetky potrebné opravy zariadení automatizovanej výroby. Spravuje databázy a participuje na tvorbe operačných štandardov a postupov. Vzhľadom na automatizovanú výrobu je vo zvýšenej miere zodpovedný za dohľad nad kvalitou ako aj kvantitou pracovných postupov a výstupov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08: 3113005 - Elektrotechnik automatizovanej výroby
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technické kreslenie v elektrotechnike
3
elektronické a číslicové obvody
4
elektronické prvky
4
elektrické stroje a prístroje
4
elektrotechnika
4
elektronické meracie prístroje a systémy
4
elektronické vážiace zariadenia
4
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
riadiaca technika
4
počítačový hardvér
4
počítačom riadená výroba
4
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
4
postupy automatického systému riadenia údržby
4
elektrotechnológia
4
smt technológie
(SMT= surface mount technology, montáž dosiek plošných spojov)
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavovanie, montáž, inštalácia, zapájanie a oživovanie elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov a zariadení
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
údržba a opravy číselne riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
4
spájanie a rozoberanie technických súčastí
4
uvádzanie do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov elektrotechnických alebo elektronických zariadení, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
opravy a údržba elektronických zariadení
4
obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
(Napr. navíjanie cievok, vŕtanie otvorov do dosiek s tlačenými spojmi, zalisovávanie koncoviek, káblových ôk a konektorov a pod.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia