NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista predaja elektrotechnických systémov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
14199

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Špecializovaný predajca v elektrotechnike

Charakteristika
Špecialista predaja elektrotechnických systémov vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom elektrotechnických systémov. Na základe analýzy trhu identifikuje možnosti na rozširovanie predaja elektrotechnických systémov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista predaja elektrotechnických systémov navrhuje, realizuje a vyhodnocuje plány propagácie a predaja, organizuje ponuku, poradenstvo a predaj, dojednáva obchodné zmluvy a podmienky. Kreslí jednoduché elektrotechnické náčrty a schémy elektrických obvodov. Používa meraciu a diagnostickú techniku potrebnú pri predaji. Disponuje širokým odborným profilom znalostí z oblasti elektrotechnických produktov a riešení, nevyhnutným odborným vzdelaním s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou celoživotného vzdelávania, ktoré využíva pri riešení obchodných prípadov, vytváraní obchodných ponúk a pri riešení obchodných problémov samostatne, aj v tíme.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1) a (2)

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

Poznámka:
- do 1 000 V: 1 rok - nad 1 000 V: 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2433 - Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08: 2433002 - Špecialista predaja elektrotechnických systémov
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista predaja

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
osobnostný rozvoj Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
Elektrické meracie prístroje
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
skladové hospodárstvo
4
postupy prijímania zákaziek
4
etika obchodu a poradenstva
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
4
psychológia predaja
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
fakturačná a zmluvná problematika
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
postupy prieskumu trhu
4
systém CRM
4
automatizácia v elektrotechnike
(základy)
4
právne minimum, obchodný a občiansky zákonník
4
rádioelektronika
(základy)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
elektrické stroje a prístroje
4

Návrhy na doplnenie EKR
legislatívny rámec reklamačného konania
4
tovaroznalectvo elektrických zariadení a systémov
4
technická dokumentácia k elektrotechnickým systémom
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
4
vystavovanie objednávok, potvrdzovanie faktúr, popr. vystavovanie ďalších dokumentov potrebných na zabezpečenie obchodných transakcií
4
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
4
komunikácia v prevádzke a so zákazníkmi
4
kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
4
práca s databázami zákazníkov
4
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
4

Návrhy na doplnenie: EKR
diagnostikovanie porúch na zariadeniach úžitkovej techniky
4
práca s technikou potrebnou na spúšťanie zariadení do prevádzky
4
práca s prvkami využívanými v zabezpečovacej technike
4
používanie aplikačného programového vybavenia pre systém predaja
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
údržba elektrotechnických zariadení
4
skúšanie a predvádzanie jednoduchých elektrických strojov a prístrojov zákazníkom
4
vytvorenie komplexného riešenia predaja podľa požiadaviek zákazníka
4
zdôvodnenie navrhovaných riešení zákazníkovi
4
práca s počítačom a s príslušnými užívateľskými programami na realizáciu predaja elektrotechnických systémov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE