NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
14195

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Manažér kvality, Quality Manager

Charakteristika
Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike riadi a zabezpečuje implementáciu manažmentu kvality vo výrobnom procese. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné činnosti v oblasti koordinácie systému kvality procesov elektrotechnickej alebo elektronickej výroby. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych produktov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike riadi všetky procesy kvality od vstupnej cez medzioperačnú až po výstupnú kvalitu. Analyzuje a vyhodnocuje proces kvality a navrhuje nápravné opatrenia. Aplikuje moderné systémy manažérstva kvality, riadi vzdelávanie zamestnancov v oblasti manažmentu kvality. Kontroluje dodržiavanie technických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality. Metodicky riadi kontrolórov kvality. Analyzuje príčiny a navrhuje nástroje na zníženie nekvality a spolupracuje na riešení reklamácií. Môže tiež poskytovať poradenstvo v niektorých z uvedených oblastí.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08: 2151005 - Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
7
manažment pre stredných manažérov
6
ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby
7
manažment kvality
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
7
elektrotechnika
7
nedeštruktívne metódy merania
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
5

Návrhy na doplnenie EKR
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
(ISO 9001, ISO 19011)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
7
navrhovanie skúšobných metód, navrhovanie a overovanie postupov skúšok výrobkov
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
7
orientácia v štatistických dátach
7
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
7
meranie elektrických veličín pomocou meracích prístrojov
(Testovanie a meranie podľa noriem kvality.)
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly, vrátane vydávania posudkov a protokolov
7
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v elektrotechnickej výrobe
7
vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v elektrotechnickej výrobe
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
7
riadenie výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnike
7
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
(Konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality.)
7
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
7

Návrhy na doplnenie: EKR
sledovanie zmien predpisov v oblasti noriem kvality a ich implementácia do systémov riadenia kvality podniku
7
navrhovanie a implementácia nápravných opatrení v rámci riadenia kvality
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE