NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Spracovateľ rýb


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
13769

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Spracovateľ rýb spracováva sladkovodné a morské, čerstvé i konzervované ryby (usmrcovanie, pitvanie, porciovanie, filetovanie, marinovanie, údenie, balenie, chladenie, mrazenie, skladovanie) na bežné výrobky z rýb.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spracovateľ rýb usmrcuje (dodržiava welfare zvierat), pitve (odstraňuje vnútorné orgány nevhodné na ľudskú spotrebu), porciuje (kúskuje) - rozdeľuje telo ryby na jednotlivé kusy, odstraňuje nepotrebné časti tela ryby v závislosti od druhu, filetuje, udí, balí a zabezpečuje chladiarenské alebo mraziarenské skladovanie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08: 7511004 - Spracovateľ rýb
SK NACE Rev.2: Rybolov a akvakultúra
Výroba potravín
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Mäsiar, údenár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
anatómia a morfológia rýb
3
stroje a zariadenia používané pri spracovaní rýb
3
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
(Zásady správnej výrobnej praxe (HACCP) a základné legislatívne predpisy (napr. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 425/2012 Z.z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich).)
3
spôsoby senzorickej analýzy potravín
(Ryby a produkty z rýb.)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
potravinárska chémia
3
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
3
hygiena potravín živočíšneho pôvodu
3
technológia spracovania rýb
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
správne uloženie vedľajších produktov a likvidácia odpadov vzniknutých v procese spracovania rýb
3
údenie časti tela ryby v závislosti od druhu
3
filetovanie mäsa
3
porciovanie rýb podľa objednávky
(Napr. filety, kúsky a pod.)
3
usmrcovanie a pitvanie rýb
3
používanie baliacich techník a balenie sortimentu
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
expedícia produktov v mieste určenom na spracovanie rýb
(Vrátane kontroly prechovávania a usmrcovania živých rýb, stanovovania trhovej triedy kvality rýb a výťažnosti jedlého podielu.)
3
konzervácia a skladovanie rýb
3
obsluha, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení používaných pri spracovaní rýb
3
príprava vstupných surovín (čerstvých, mrazených rýb)
3
hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzkach spracovania rýb
(Dodržiavanie princípov systému HACCP a vykonávanie kontroly na kritických, resp. kontrolných bodoch.)
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
3
marinovanie (konzervovanie) a solenie mäsa/rýb a pod.
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE