NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Farmaceutický reprezentant


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
13565

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Farmaceutický reprezentant, Medicínsky reprezentant, Špecialista predaja farmaceutických produktov, Špecialista predaja liekov a liečiv

Charakteristika
Farmaceutický reprezentant prezentuje farmaceutické produkty, lieky a liečivá, jeho náplňou práce je pravidelný kontakt so zdravotníckymi pracovníkmi, organizácia edukačných seminárov a konferencií.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Má výbornú znalosť účinkov zverených produktov a takú úroveň predajných zručností, že zabezpečí dosahovanie a plnenie plánov predaja. Je zodpovedný za zabezpečovanie stabilného tempa rastu trhového podielu určeného portfólia produktov vo zverenom teritóriu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2433 - Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08: 2433001 - Farmaceutický reprezentant
SK NACE Rev.2: Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista predaja

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
biológia
(Základy biológie, základy anatómie ľudského tela, základy fyziológie a patofyziológie ľudského organizmu.)
7
biofarmácia
(Základné mechanizmy účinku liečiv, základy farmakovigilancie liekov.)
7
klinická farmácia
(Rozdelenie vedľajších účinkov liekov.)
7
liekové formy, farmakológia
(Farmakologické postupy, liečivá.)
7
lekárenstvo
(Základné úlohy a funkcie systému lekárenskej starostlivosti.)
7
farmaceutická chémia a analýza liečiv
(Základné postupy výroby liečiv.)
7
psychológia predaja
(Predajné techniky.)
5
technológia výroby farmaceutík
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
predaj finálnych výstupov zákazníkom
5
informácie o správnom užívaní a úschove predávaných, resp. vydávaných liečiv
7
odborné konzultácie na úseku klinickej farmácie s uplatňovaním princípov liekovej politiky a farmakoekonomiky
7
odborné konzultácie k optimalizácii farmakoterapie u jednotlivých pacientov
7
aplikovanie znalostí z medicíny alebo farmácie podľa liekov a liečiv
7
aplikovanie znalostí z prírodných vied, biológie a chémie
7

Návrhy na doplnenie: EKR
poskytovanie odborných informácií o liekoch, liečivách, ochoreniach a terapeutických postupoch zdravotníckym pracovníkom
7
príprava stratégie na zabezpečenie plánov predaja zameranej na kľúčových zákazníkov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE