NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
13564

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Riaditeľ prevádzky v chemickej výrobe, Riaditeľ výroby, Vedúci prevádzky v chemickej výrobe, Vedúci výrobnej jednotky v chemickej výrobe

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe riadi a koordinuje technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje celkové fungovanie výroby, formuluje reálnu výrobnú politiku, stratégiu a víziu riadeného útvaru. Riadi väčší počet zamestnancov, organizuje, kontroluje a hodnotí ich činnosť a výsledky. Podieľa sa na rozvojových projektoch riadeného útvaru a zabezpečuje súčinnosť jednotlivých zložiek výskumu a vývoja nových technológií, posudzuje a schvaľuje nové postupy a procesy s cieľom zefektívnenia výrobného procesu a úspory výrobných nákladov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za dodávku surovín, výrobný proces, inovácie, kontrolu kvality, balenie a expedíciu výrobkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
6 alebo viac rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08: 1321008 - Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
anorganická chémia
7
organická chémia
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
5
fyzikálna chémia
6
technológia anorganických výrob
7
technológia organických výrob
7
polymérová chémia
6
makromolekulová chémia
5
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
6
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
7
základy technologických procesov
7
ekonomika a riadenie chemickej výroby
5
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
( )
5
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
5
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
5
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
5
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
6
metódy tvorby technickej dokumentácie
6
softvéry pre odborné aplikácie
5
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
5
metódy a postupy výberu zamestnancov
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
4
technológia výroby farmaceutík
5
práca s textovým editorom, zvládanie administratívy pomocou počítača
4
postupy a metódy vedenia porád
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
evidencia prítomnosti zamestnancov na pracovisku, evidencia majetku na zverenom úseku chemickej výroby
4
spracovávanie podkladov na odmeňovanie pracovníkov zvereného úseku chemickej výroby
5
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
6
evidovanie technických a ekonomických dát a ukazovateľov priebehu a výsledkov činnosti prevádzky v chemickej výrobe
5
spracovávanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach chemickej výroby, podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
7
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
7
vedenie personálnych evidencií
4
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
6
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
5
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
5
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
6
tvorba podkladov na cenové kalkulácie v chemickej výrobe
6
zostavovanie matematických modelov využívaných procesov a jednotkových operácií na kontrolu správnej funkcie jednotlivých aparátov v systéme výrobného procesu
5
plánovanie potreby náhradných dielov a súčastí pre strojové zariadenia v chemickej výrobe
5
vykonávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych metód stanovení anorganických i organických látok
7
zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie chemickej výroby alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
7
rozbory plnenia výkonových noriem v chemickej výrobe
7
analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
6
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
7
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
7
zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
7
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
7
hodnotenie a využívanie odborných informácií a poznatkov z iných vedných odborov v chemickom priemysle
6
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
7
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
7
vykonávanie technického/technologického dozoru na pracoviskách v chemickej výrobe, kontrola dodržovania stanovených technologických postupov a podmienok
6
overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov v chemickej výrobe
6
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
7
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
6
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
7
zabezpečovanie a vykonávanie prác pri vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontrole chemickej výroby
6
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
7
metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v chemickej výrobe
7
návrh systémovej zmeny v podniku/zverenom úseku chemickej výroby na základe výsledkov riešení z výskumných a vývojových projektov
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
7
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
7
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v chemickej výrobe
6
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola výroby a distribúcie liečiv a zdravotníckych potrieb pod vedením farmaceuta so špecializovanou spôsobnosťou
5
zostavovanie a kontrola dodržiavania výrobných programov chemickej výroby
6
vypracovávanie harmonogramov dodávok surovín, subdodávok a logistických činností pre chemickú výrobu
6
špecifikácia množstva a druhov materiálu, stanovenie postupov pri kontrole kvality a technických skúškach v chemických výrobách
6
stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
7
tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe
6
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
7
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv, uvádzania do prevádzky a servisných prehliadok strojov a strojového zariadenia v chemickej výrobe
6
plánovanie a organizácia revízií, skúšok technickej spôsobilosti a kontrol v chemickej výrobe
6
stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
6
návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
6
voľba technických a technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie strojov, prístrojov a zariadení v chemickej prevádzke a chemických laboratóriách
7
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe v chemickom priemysle
5
orientácia a využívanie poznatkov z výskumu a aplikovanej ekológie v chemickom priemysle
5
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
6
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
6
poskytovanie poradenstva a informácií pri tvorbe zásad podnikovej kultúry
6
vedecko-pedagogická a publikačná činnosť v oblasti chemickej výroby
6
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE