NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Odborný pracovník v oblasti štatistiky


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
11099

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Data Miner

Charakteristika
Odborný pracovník v oblasti štatistiky spracováva a vyhodnocuje štatistické súbory na základe podrobnej analýzy vzájomných vzťahov v sledovaných dátach štatistickými metódami. Vypracováva posudky a stanoviská k štatistickým výsledkom a sleduje vývojové trendy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3314 - Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
SK ISCO-08: 3314002 - Odborný pracovník v oblasti štatistiky
SK NACE Rev.2: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti štatistiky

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
štatistické metódy získavania údajov
6
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
6
metódy a postupy tvorby klasifikácií a číselníkov
6
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
6
matematická (teoretická) štatistika
( Teória pravdepodobnosti, aplikovaná matematika a pod. )
6
štatistické metódy hodnotenia kvality
6
postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
6
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
6
databázové aplikácie sql
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
príprava podkladov a odborné spracovanie častí štatistických analýz
( Práca v prostredí relačných databáz (SQL, ORACLE, SAS a pod.). )
6
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
(Kontrola správnosti zadaných položiek, formátu súborov a položiek v nich. )
5
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
6
tvorba metodických pokynov pre respondentov
6
nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov
4
zisťovanie príčin odchýlok od plánovaných parametrov
6
dopĺňanie položiek do štatistických zisťovaní
6
sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov
6
tvorba výstupných analýz zo štatistických zisťovaní/výsledkov
6
využívanie štatistických softvérových nástrojov
(Štatistické programy STATA, MATLAB, SPSS, EVIEWS, SAS, Statgraphics, Statistica a pod.)
6
formálna a obsahová kontrola vstupných materiálov do štatistického zisťovania
(Zachytenie extrémnych hodnôt, nesprávnych údajov a pod.)
6
evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
(Napr. adresa, kontaktné osoby, e-mailové adresy, tel. čísla a pod.)
6
komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania za účelom zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
(Metodická pomoc, doplnenie chýbajúcich údajov, oprava nesprávne vyplnených údajov.)
6
urgencia respondentov za účelom zvyšovania návratnosti zisťovaných údajov
(Urgencia: telefonická, alebo e-mailová.)
6
rokovania s respondentmi
(Riešenie vzniknutých nejasností súvisiacich so štatistickým zisťovaním a pod.)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE