NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník v lesníctve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
10700

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Manipulačný robotník v lesníctve, Nekvalifikovaný zamestnanec v lesníctve, Pomocný lesný robotník pri čistení lesa, Pomocný lesný robotník pri pálení drevného uhlia, Pomocný lesný robotník pri pestovaní lesa, Pomocný lesný robotník pri ťažbe dreva

Charakteristika
Pomocný pracovník v lesníctve vykonáva pomocné práce v pestovateľskej činnosti a ochrane lesa, v drobnej lesnej výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkarstve, v ťažbovej činnosti pri vyznačovaní výchovných zásahov a úmyselných ťažieb, pri budovaní a údržbe jednoduchých lesných stavieb.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9215 - Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
SK ISCO-08: 9215001 - Pomocný pracovník v lesníctve
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
(Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany. )
2
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
(Obsluha strojov a zariadení v lesnom hospodárstve, a to: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.)
2
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
1
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
(Všeobecné vedomosti: o umelej a prirodzenej obnove lesa, o koreňových systémoch lesníckych drevín vo väzbe na prípravu pôdy pre umelé zalesňovanie lesa. )
2
postupy ochrany proti škodlivým činiteľom a lesným škodcom
(Vedomosti: o biologických (hmyzích) lesných škodcoch, o vykonávaných preventívnych opatreniach proti ich premnoženiu, o zakladaní lapačov a iných zariadení na ich odchyt.)
2
ochrana lesa
(Základné vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.)
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vyznačovanie ťažieb a výchovných zásahov
(Vyznačovanie ťažieb a výchovných zásahov pod odborným dohľadom vyškoleného pracovníka, vyznačovanie a meranie spílených surových kmeňov.)
2
budovanie, oprava a údržba lesníckych stavieb
(Prípravné, pomocné a dokončovacie práce vykonávané ručne na lesných stavbách a účelových zariadeniach, zhotovenie plotov zo žrďoviny s osadením stĺpikov.)
2
práce s ručným náradím pri výsadbe, pestovaní a ochrane lesa
(Ručné nástroje: krompáč, motyka, kosák, sekerka, ručná pílka a pod.)
2
práce pri ochrane lesa pred zverou
(Obväzovanie kmeňov vetvami, ochrana mladých lesných porastov obväzovaním, chemickými nátermi a rázsochami.)
2
príprava pôdy na obnovu lesa
(Pomocné práce pri obnove lesa, ručná príprava pôdy pre prirodzenú obnovu lesa, spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa.)
1
úprava plôch po ťažbe dreva, pálenie a drvenie haluziny
(Pomocné práce pri čistení plôch po ťažbe a pred obnovou lesa, uhadzovanie rozrezanej haluziny na hromady alebo do radov.)
2
práce súvisiace s ochranou lesa pred povodňami
(Vykonanie technicko-pestovateľských zásahov zameraných na kosenie trávnych porastov, výrub kríkov a náletových drevín. Čistenie pozdĺžneho a priečneho odvodnenia lesnej dopravnej siete, doplnenie odrážok vody, asanácia eróznych rýh na telesách dopravnej siete vrátane výkopových a násypových svahov.)
2
práce pri manipulácii dreva na expedičných skladoch
(Pomocné práce pri expedícii dreva ako napr. zabezpečovanie sortimentov dreva proti samovoľnému pohybu vo vagónoch viazacím drôtom, alebo popruhmi, zabezpečenie listnatých sortimentov dreva proti popraskaniu mechanicky (S -hákmi) alebo chemickým náterom.)
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia