NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
10639

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve vykonáva činnosti súvisiace s údržbou a opravami lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Zriaďuje a osadzuje priepusty a ostatné cestné príslušenstvo, vykonáva údržbu lesných stavieb, stavia a opravuje zariadenia na zahradzanie bystrín.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)

  • Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Klasifikácie
ISCO-08: 6210 - Pracovníci v lesníctve
SK ISCO-08: 6210004 - Pracovník údržby lesných stavieb v lesnom hospodárstve
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Pracovník ťažby dreva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
(Vedomosť technických noriem, štandardov a normatívov pre prácu s motorovou pílou v ťažbe a manipulácii dreva.)
3
technologické postupy spracovania dreva
(Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva.)
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
(Obsluha lesných strojov a nástrojov: kompresor, pneumatické kladivo, miešačka, motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač, motorový vrták a pod.)
3
technológie stavebných prác v lesnom hospodárstve
(Vedomosti o používaní stavebných materiálov a výrobkoch, bezpečnostné postupy a opatrenia ich použitia pri stavebných prácach.)
2
mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
(Obsluha strojov a mechanizmov podľa konkrétnej špecializácie: drenážne frézy a rýhovače, kompresory, greder, dozér, čelný nakladač, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. adaptér na klčovanie pňov, adaptér na výrub krov a kosenie a úpravu banketov.)
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
(Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.)
3
nakladanie s odpadmi a recyklácia stavebných materiálov
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
ochrana lesa
(Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
úprava eróznych rýh na lesných zvážniciach a približovacích linkách
3
zhotovovanie drevených prvkov tesárskych konštrukcií pre lesné stavby a prevádzkové zariadenia
2
údržba vodných priepustov a pozdĺžnych priekopov lesných ciest
3
rozpojovania kameňa ručne a pomocou pneumatického kladiva
3
výroba, budovanie, opravy a údržba zariadení na hradenie bystrín
3
práce s ručným náradím pri údržbe lesných ciest a zvážnic
(Lesné a stavebné náradie: sekera, kálačka, lopata, sapina, obracák, oceľový hák a pod.)
3
oprava poškodených miest na lesných cestách
3
výroba, údržba, opravy a výmena siete zvodov v lesnej cestnej sieti
3
riadenie a obsluha stavebných mechanizačných prostriedkov
(Stavebné mechanizačné prostriedky: dózery, grejdre, lopatové rýpadlá a viacúčelové zemné stroje.)
3
výrez krov a trvalej zelene pozdĺž ciest za pomoci malej mechanizácie a chemické ošetrenie zelene
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE