NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technológ lesníckej výroby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
10604

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Lesný technik – technológ, Lesný technológ, Technológ pre prípravu lesnej výroby

Charakteristika
Technológ lesníckej výroby zabezpečuje technickú a technologickú prípravu výroby na vykonávanie prác v lesníckych činnostiach a navrhuje optimálne technológie a technologické postupy v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje technickú a technologickú prípravu výroby, vrátane údržby lesnej dopravnej siete. Určuje optimálne technologické postupy na konkrétnych pracoviskách (v lesných porastoch) v ťažbovej a pestovateľskej činnosti. Rozpisuje úlohy pre jednotlivé mechanizačné prostriedky v rámci komplexného spracovania dreva v lesných porastoch a celkového rozsahu vykonávaných mechanizovaných prác ťažbovej a pestovateľskej činnosti až po ich dokončenie. Vykonáva rozbor časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov, realizuje opatrenia na ich efektívne využitie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08: 3143008 - Technológ lesníckej výroby
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
prezentovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
(Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.)
7
štruktúra lesného hospodárstva
(Jednotlivé stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa a pod.).)
4
geológia
(V oblasti lesníctva. )
5
ochrana lesa
(Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.)
7
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
6
pedológia
(V oblasti lesníctva. )
5
metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho a lesného hospodárstva
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
6
postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva
7
hospodárska úprava lesov
(Pravidlá a postupy zisťovaniu stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.)
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
6
ekonomika lesného hospodárstva
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
(Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácie s drevom, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce v expedičných skladoch.)
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
(Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi v skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).)
5
lesná doprava a mechanizácia
(Vedomosti z technických noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.)
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
6
technologické postupy spracovania dreva
(Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva. )
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
(Vrátane kontroly kvality dokončených opravárenských prác v lesnom hospodárstve.)
7
spolupráca pri spracovaní návrhov štruktúry vozového parku organizačnej jednotky v nadväznosti na technické využitie v lesníckej výrobe
(Posudzovanie požiadaviek na nákup strojných investícií.)
7
stanovovanie limitov pre optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov v lesníctve
(Vyhodnocovanie časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov na zverenom úseku hospodárenia a návrh opatrení na ich efektívne využitie. Rozpis plánovaných úloh na jednotlivé mechanizačné prostriedky a zabezpečovanie presunov mechanizačných prostriedkov.)
7
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
5
projektovanie približovacích trás v lesníctve
(Približovacie trasy lesníckych lanoviek a vyvážacích súprav. )
7
navrhovanie optimálnych technológií a technologických postupov pre realizáciu lesnej výroby
(Určovanie optimálnej nadväznosti jednotlivých technológií v rámci komplexného spracovania dreva v lesných porastoch. Určovanie optimálnych mechanizačných prostriedkov (lesných strojov) pre realizáciu prác na konkrétnych pracoviskách (lesných porastoch).)
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy pracovísk v ťažbovej činnosti, vrátane údržby lesnej dopravnej siete
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
(Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve. )
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
(Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.)
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
(Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.)
4
vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
7
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia