NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) v lesníctve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
10573

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Supervízor, Majster, Manipulačný majster, Majster v manipulácii dreva, Majster v prevádzkovom útvare LH

Charakteristika
Majster (supervízor) v lesníctve zabezpečuje technickú a technologickú prípravu pracovísk pre prácu zamestnancov resp. dodávateľov služieb, zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov, príslušných technických a výkonových noriem, kvalitu vykonaných prác a kontroluje celý proces výroby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Na konkrétnych pracoviskách uplatňuje optimálne pracovné postupy. Poskytuje prvotné údaje o výrobe a podklady pre spracovanie miezd. Zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Klasifikácie
ISCO-08: 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08: 3143003 - Majster (supervízor) v lesníctve
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
prezentovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
(Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
(Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné drevné zvyšky, kôra, piliny a pod.).)
4
ochrana lesa
(Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.)
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
(Práca v programoch WORD, EXCEL a v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. SAP, WEBLES a KRPK. )
4
hospodárska úprava lesov
(Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.)
4
lesné hospodárstvo
4
lesná doprava a mechanizácia
(Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare.)
4
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
4
sortimentácia a druhovanie dreva
(Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN. )
4
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
(Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: špeciálne kolesové traktory, univerzálne kolesové traktory, lesnícke lanovky, vývozné súpravy, harvestery a pod.)
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
(Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, pre lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch. )
4
technologické postupy spracovania dreva
(Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
4
zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom
4
riadenie prác pestovateľských činností v lesnom obvode
(V lesných škôlkach.)
4
posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v lesníckej výrobe
(Manipulácia dreva na manipulačných linkách - kvalita druhovania sortimentácie dreva, výroba obaľovaných sadeníc na technologických linkách v lesných škôlkach a pod. )
4
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
4
riadenie a kontrola na zverenom úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
4
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
4
riadenie ťažobnej činnosti v lesnom hospodárstve
(Riadenie a organizácia ťažby a spracovania dreva v lesných porastoch, vrátane odvozu dreva na expedičné sklady.)
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
(Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na prislúchajúcu organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.)
4
zabezpečovanie opráv a údržby strojov a technologických zariadení na zverenom úseku lesníckej výroby
4
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
(Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku. )
4
vedenie prevádzkovej evidencie v lesníckej výrobe
(Výrobno-mzdová evidencia, číselníky vyrobených sortimentov dreva, výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov. )
4
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
(Normy a technické podklady podľa priamo riadenej lesníckej činnosti, napr. ťažba dreva, pestovateľská činnosť, semenárstvo a škôlkarstvo, manipulácia dreva a pod.)
4
obsluha strojov a technologických zariadení v lesníckej výrobe
(Lesnícke stroje a zariadenia: kolesové traktory, lesnícke lanovky, manipulačné linky, vývozné súpravy, harvestery a pod.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE