NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
10558

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Vedúci odborný referent špecialista - stavebné investície, Vedúci odborný referent špecialista - strojné investície, Vedúci odborný referent špecialista pre investície

Charakteristika
Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve metodicky riadi investičnú činnosť, reprodukciu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Usmerňuje zavádzanie nových strojov a technologických postupov do výroby s cieľom intenzifikácie technologických procesov a znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje, po technickej stránke, podklady k predkladaniu žiadostí z príslušných fondov, ktoré sú určené na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného majetku, alebo na ich údržby a opravy, dohliada na použitie finančných prostriedkov, osobitne z verejných zdrojov vynakladaných na obstaranie investícií, riadi dodržiavanie príslušných právnych predpisov, sleduje vecné plnenie plánov investičnej činnosti. Koordinuje zabezpečenie projekčných, geodetických a geologických prác pre stavebné akcie. Metodicky usmerňuje výstavbu zvážnic, opravy a udržiavanie stavieb, vrátane drobných vodných tokov. Spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy, s orgánmi štátnej správy, inštitúciami vedecko-výskumnej základne a inými inštitúciami s cieľom zabezpečenia trvalého rozvoja podniku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08: 2132007 - Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
ochrana lesa
(Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.)
7
mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
(Stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve. Stroje a zariadenia používané v lesnom semenárstve, lesnom škôlkárstve a pestovaní lesa. Mechanizačné prostriedky v ťažbe, sústreďovaní, manipulácii a odvoze dreva v lesnom hospodárstve. Technické normy a normy spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov. Funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov. Údržba a druhy opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve. )
7
lesné stavby
(Základné druhy stavieb. )
7
štruktúra lesného hospodárstva
(Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.)
7
pedológia
(V oblasti lesníctva.)
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
(Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.)
7
projektový manažment
(Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty sprístupňovania lesa budovaním lesných ciest, projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).)
7
ekonomika lesného hospodárstva
(Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.)
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
(Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.)
7
technológie a technologické postupy spracovania dreva
(Technológie a technologické postupy pre ťažbovú činnosť. Metódy a postupy ťažby, sústreďovania, manipulácie a odvozu dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava a pod.).)
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
(Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.)
6
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
(Zákon č. 25/0226 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
(Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypracovávanie projektov v lesnom hospodárstve
(Spolupráca pri tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Zabezpečenie, po technickej stránke, podkladov na predkladanie žiadostí z príslušných fondov, ktoré sú určené na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného majetku. )
7
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
(Orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení)
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
(Orientácia v leteckých snímkach. )
7
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
(Navrhovanie optimálnych technológií a technologických postupov pre realizáciu lesnej výroby.)
7
stanovovanie limitov pre optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov v lesníctve
(Zabezpečenie operatívneho sledovania a vyhodnocovania časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov. )
7
spracovávanie návrhov na výstavbu, opravy a údržbu lesných ciest, stavieb alebo na opravy a údržbu ostatných základných prostriedkov
7
príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
(Strojné a stavebné investície.)
7
posudzovanie vývoja lesných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, navrhovanie štruktúry vozového parku v nadväznosti na technické využitie a ekonomiku lesného hospodárskeho útvaru
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
(Poskytovanie odborných rád, vyjadrení a vyhotovenie odborných posudkov v oblasti strojných a stavebných investícií.)
7
zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
(Zastupovanie a spolupráca s vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, výrobcami strojov a dodávateľmi stavebných prác pre lesné hospodárstvo, štátnou správou, orgánmi životného prostredia. )
7
organizačné zabezpečovanie projektových prípravných prác v lesníctve
7
spracovanie oznámení (o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo rokovanie, oznámenie o výsledku alebo o zrušení verejného obstarávania)
(Vypracovanie podkladov a dokumentácie pre verejné obstarávanie. Komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia