NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Administratívny pracovník v oblasti štatistiky


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Junior konzultant v oblasti štatistiky , Nižší štatistik junior , Referent v oblasti štatistiky

Charakteristika
Administratívny pracovník v oblasti štatistiky zabezpečuje zhromažďovanie a spracúvanie vstupných štatistických údajov z informačných zdrojov a údajov o respondentoch.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08: 4312001 - Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
SK NACE Rev.2: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
4
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4
matematická (teoretická) štatistika
4
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
4
postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
4
databázové aplikácie sql
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
(Kontrola správnosti zadaných položiek, formátu súborov a položiek v nich. )
4
nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov
4
príprava, balenie a expedícia materiálov na štatistické zisťovanie pre respondentov
4
tlač výstupných materiálov zo štatistického zisťovania
4
evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
(Napr. adresa, kontaktné osoby, e-mailové adresy, tel. čísla a pod.)
4
komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania za účelom zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
(Metodická pomoc, doplnenie chýbajúcich údajov, oprava nesprávne vyplnených údajov.)
4
urgencia respondentov za účelom zvyšovania návratnosti zisťovaných údajov
(Urgencia: telefonická, alebo e-mailová.)
4
vyhľadávanie, zber a triedenie vstupných údajov na štatistické zisťovania
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE