NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
10520

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Mzdový referent, Referent práce a miezd

Charakteristika
Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov. Pripravuje reporty pre mzdové a iné oddelenia spoločnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Poznámka:
0

Klasifikácie
ISCO-08: 4313 - Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
SK ISCO-08: 4313000 - Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník v oblasti účtovníctva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
( Formy miezd, zložky mzdy, hrubá a čistá mzda. )
4
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
( Dĺžka zákonom stanovenej archivácie mzdových výkazov a podkladov k výpočtu mzdy, nahlásenie/odhlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. )
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
(Minimálna mzda, životné minimum, odvodové povinnosti, fond pracovného času, výška dávok v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.)
4
výstupy a výkazy mzdového účtovníctva
(Výplatné pásky, mzdové, zápočtové, evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy.)
4
formy odmeňovania
(Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.)
4
mzdové programy
(Evidencia a správa údajov v mzdovom programe.)
4
spôsoby a postupy mzdového účtovania
(Minimálna mzda, fond pracovného času, rozdelenie druhov mzdy, prepočet základnej mzdy, nadčasov, príplatkov a zrážok zo mzdy.)
4
mzdové a platové predpisy
(Zákony, vyhlášky, nariadenia, smernice, usmernenia, zákonom stanovené termíny, sumy, sadzby a parametre.)
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zdravotného poistenia
(Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.)
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
(Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, rozdelenie odvodov.)
4
daň z príjmov fyzických osôb
(Daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, daňový bonus a pod.)
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
postupy mzdovej evidencie a archivácie
0

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovanie podkladov pre mzdovú agendu
(Evidencia dochádzky zamestnancov a vyplňovanie podkladov pre mzdovú učtáreň spoločnosti a pod.)
4
spolupráca pri príprave mesačných mzdových uzávierok a reportov
4
príprava podkladov na spracovanie ročného zúčtovania a zdravotného poistenia
4
príprava dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
4
evidencia a archivácia dokumentácie súvisiacej so mzdovým účtovníctvom spoločnosti
4
využívanie mzdového softvéru
4
orientácia v oblasti mzdovej legislatívy
(Sledovanie zmien v oblasti mzdovej legislatívy, vrátane ich aplikácie podľa potreby spoločnosti. )
4
spolupráca na príprave pracovno-právnych dokumentov pri nástupe a výstupe zamestnanca 
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE