NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
10108

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Elektrotechnický inžinier vo výskume a vývoji

Charakteristika
Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji je zodpovedný za aktivity spojené s výskumom a vývojom a ich aplikovaním do praxe. Koordinuje testovanie, výskumné metódy, techniky, prípadne experimentálne prístupy k riešeniu problémov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji samostatne alebo v skupine navrhuje a vedie výskumné aktivity, ktoré súvisia s technologickým rozvojom v elektrotechnike. Je zodpovedný za výsledky meraní a analýz, ktoré následne posudzuje. Prichádza s novými návrhmi na riešenie už fungujúcich a štandardizovaných postupov a procesov. Realizuje špecifické aktivity súvisiace s identifikovaním cieľov výskumu, jeho plánovaním, realizáciou a vyhodnotením za účelom technologického rozvoja v oblasti elektrotechniky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (3)

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

Poznámka:
- do 1 000 V: 1 rok - nad 1 000 V: 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08: 2151003 - Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
elektrotechnika
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
7
technické kreslenie v elektrotechnike
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
7
metódy merania prevádzkových veličín
7
meracia a regulačná technika
7
elektrické siete
7
elektrické stroje a prístroje
7
normy elektrických obvodov a inštalácií
7
elektrotechnológia
7
elektronika
7
elektronické prvky
7
spotrebná elektronika
7
elektronické meracie prístroje a systémy
7
časomerné prístroje a zariadenia
7
optoelektronické prístroje a zariadenia
7
elektronické vážiace zariadenia
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
testovacie a diagnostické prístroje
7
telekomunikačná technika
7
riadiaca technika
7
počítačom riadená výroba
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
7
softvér a hardvér testovacích zariadení
7
normy elektronických obvodov a zariadení
7
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
7
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
7
metrológia
7
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
7

Návrhy na doplnenie EKR
výskumné metódy v oblasti elektrotechniky
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riešenie výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
7
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
7
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
7
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
7
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
7
vykonávanie technických skúšok technológií v elektrotechnickej výrobe
7
aplikácia dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
7
spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov
7
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja, výskumu a projektovania v oblasti telekomunikácií
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia