NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista elektrokonštruktér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
10106

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Konštruktér elektrických zariadení, Projektant elektrických zariadení

Charakteristika
Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení a systémov na všetkých úrovniach napätia (MN, NN, VN, VVN). Tvorí konštrukčnú projektovú dokumentáciu. Analyzuje stavy elektrotechnických zariadení, pracuje s meracou a diagnostickou technikou, vyhodnocuje a interpretuje závery. Navrhuje riešenia problémov, inovuje elektrotechnické zariadenia. Dodržiava STN a ďalšie legislatívne predpisy v oblasti konštrukcie elektrotechnických zariadení a v oblasti BOZP.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov tvorí konštrukčnú projektovú dokumentáciu pre výrobu, montáž, údržbu a certifikáciu elektrotechnických zariadení a systémov. Je zodpovedný za prípravu podkladov pre certifikáciu elektrotechnických zariadení a systémov u oprávnených právnických osôb v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát osoby na posudzovanie zhody podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17024:2013
    Špecifikácia:
    Certifikát oprávňujúci osobu projektovať elektrotechnické zariadenia. Vydáva ho oprávnená právnická osoba (napr. Technická inšpekcia SR, TUV a pod.).


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Poznámka:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1) a (2). Vysokoškolské vzdelanie musí byť elektrotechnického smeru kvôli podmienke získania osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

Poznámka:
- do 1 000 V: 1 rok - nad 1 000 V: 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08: 2151002 - Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
tímová práca Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
elektrotechnika
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
6
technické kreslenie v elektrotechnike
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
6
metódy istenia elektrických obvodov
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
6
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
6
bleskozvody, ich montáže a revízie
6
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
6
normy elektrických obvodov a inštalácií
6
meracie prístroje a systémy v energetike
6
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
6

Návrhy na doplnenie EKR
postupy vytvárania konštrukčnej projektovej dokumentácie
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riešenie výskumných a vývojových úloh a projektov zameraných na inováciu a realizáciu procesov a technológií v oblasti energetiky
6
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov stavieb a technologických zariadení
6
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov energetických systémov a zariadení
6
spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
6
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov rozsiahlych energetických systémov a zariadení
6
montáž, údržba a oprava energetických zariadení
6
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektrických zariadení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia
6
technická podpora prevádzkovateľom energetických zariadení
6
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
6

Návrhy na doplnenie: EKR
analýza stavu elektrotechnických zariadení
6
vyhodnocovanie a interpretácia záverov
6
orientácia v legislatívnych normách v elektrotechnike
6
príprava podkladov pre certifikáciu elektrotechnických zariadení a systémov.
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE