NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Asistent audítora


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Audítor junior, Audítor senior

Charakteristika
Asistent audítora vykonáva odborné ekonomické činnosti súvisiace s auditom príslušnej organizácie pod vedením audítora zapísaného v zozname audítorov. Zhromažďuje a pripravuje potrebné doklady súvisiace s auditom. Overuje správnosť vedenia účtovníctva, vrátane vypracovávania odporúčaní vyplývajúcich z auditu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 12 ods. 1 písm. c).

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08: 3313005 - Asistent audítora
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
(Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.)
7
metódy a postupy inventarizácie
(Dokladová, fyzická inventarizácia a pod. Náležitosti inventúrneho zápisu.)
7
metódy a postupy finančného riadenia
7
ekonómia
(Základné vedomosti v oblasti mikroekonómie a makroekonómie.)
6
finančné účtovníctvo
7
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
6
účtovné doklady a ich evidencia
(Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti (faktúra, príjemka, výdajka a pod.).)
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
matematické a štatistické metódy
(Využívané pri audite a účtovníctve.)
7
projektový manažment
(Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.)
7
účtovná závierka
(Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky. Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.)
7
metódy a postupy finančnej analýzy
7
právne predpisy a základné pojmy z oblasti daní
(Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, objekt dane, základ dane, sadzba dane, zdaňovacie obdobie a pod.)
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
(Analytická, systematická evidencia a pod. Evidencia a archivácia dokladov súvisiacich s účtovnými, daňovými a internými predpismi.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
právne vedy, právne princípy a zásady
(Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku.)
6
účtovné systémy (sústavy)
(Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).)
7
výsledok hospodárenia
(Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.)
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
7
metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
7
metódy financovania organizácie
(Vrátane metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
realizácia audítorských činností v súlade s plánom a harmonogramom auditu
7
zhromažďovanie a príprava dokladov a dokumentácie súvisiacej s auditom
7
kontrola dodržiavania právnych predpisov a účtovných štandardov auditovanej spoločnosti
7
vypracovávanie odporúčaní vyplývajúcich z auditu
7
evidencia a archivácia dokumentov súvisiacich s realizáciou auditu
7
testovanie efektívnosti interných kontrol organizácie
7
overovanie správnosti vedenia účtovníctva
(Kontrola účtovných prípadov a účtovných transakcií. Overovanie účtovných výkazov na základe účtovania prvotných účtovných dokladov. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, stanovísk a postupov pri tvorbe rozpočtov, správnosti údajov v účtovných dokladoch a pod. )
7
účasť na inventarizácii majetku a záväzkov auditovanej spoločnosti
(Vrátane kontroly inventarizačného súpisu, zistených nedostatkov a pod.)
7
overovanie účinkov prijatých odporúčaní od vykonania auditu
7
komunikácia s príslušnými inštitúciami v oblasti overovania auditovaných dokumentov spoločnosti
(Banky, pobočky zahraničnej banky a pod.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE