Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov

Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobného procesu, vstupných surovín, finálnych produktov a ďalších položiek - médií súvisiacich s výrobným procesom.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Laborant chemický
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543007 - Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
  Špecifikácia:
  Dokonalé ovládanie používaných laboratórnych postupov v laboratóriu. Starostlivosť o laboratórnu techniku a používané chemikálie. Správne uskladňovanie analyzovaných vzoriek.
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania chemických vlákien
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
 • stupeň EKR 3 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  Spracovanie laboratórnych postupov, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a predpisov týkajúcich sa základných prostriedkov pre laboratóriá.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vykonávanie odberov vzoriek ovzdušia na pracoviskách, ich laboratórne spracovávanie a analyzovanie jednotlivých meraní fyzikálnych faktorov ovplyvňujúcich pracovné prostredie
 • stupeň EKR 3 analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
 • stupeň EKR 3 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 3 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 3 určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bozp, hygieny práce a požiarnej prevencie v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 3 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 3 spracovanie výsledkov kontrol v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 3 analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 2 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
 • stupeň EKR 2 orientácia v normách a v technických podkladoch na tepelné a chemicko-tepelné spracovanie surovín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie