Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobného procesu, vstupných surovín, finálnych produktov a ďalších položiek - médií súvisiacich s výrobným procesom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Laborant chemický
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543007 - Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
Špecifikácia:
Dokonalé ovládanie používaných laboratórnych postupov v laboratóriu. Starostlivosť o laboratórnu techniku a používané chemikálie. Správne uskladňovanie analyzovaných vzoriek.
3
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
3
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
3
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
Špecifikácia:
Spracovanie laboratórnych postupov, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a predpisov týkajúcich sa základných prostriedkov pre laboratóriá.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie odberov vzoriek ovzdušia na pracoviskách, ich laboratórne spracovávanie a analyzovanie jednotlivých meraní fyzikálnych faktorov ovplyvňujúcich pracovné prostredie
3
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
3
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
3
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
3
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
3
dodržiavanie zásad bozp, hygieny práce a požiarnej prevencie v chemickom priemysle
3
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
3
spracovanie výsledkov kontrol v chemickej výrobe
3
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
3
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
2
orientácia v normách a v technických podkladoch na tepelné a chemicko-tepelné spracovanie surovín
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.