Umývač okien výškových budov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Umývač okien výškových budov čistí a umýva okná vo výškach. Pri práci využíva schopnosti a skúsenosti na výkon rizikového povolania. V súlade s podmienkami údržby budov používa vhodné čistiace prostriedky a vodu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Špecialista na práce vo výškach pre údržbu čistoty budov a umývanie okien
Výškový špecialista - umývač okien
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
NKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
9123 - Umývači okien
SK ISCO-08
9123000 - Umývač okien
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Upratovačka, chyžná

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
Špecifikácia:
v súvislosti s umývaním okien
1
výškové práce
Špecifikácia:
výškové práce v súvislosti s umývaním fasády a okien
1
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
1
postupy čistenia povrchu
Špecifikácia:
napr. skla, kovu, dreva, plastu, betóna a pod. s použitím pracovných pomôcok
1
druhy lán
1
vlastnosti závesnej motorovej lávky
1
konštrukcie na zvyšovanie pracoviska
Špecifikácia:
napr. rebrík, zábradlie, lešenie atď.
1
pracovné náradie a pomôcky
1
osobné ochranné pracovné pomôcky
Špecifikácia:
napr. rukavice, kombinéza, ochranné okuliare atď.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zriaďovanie bezpečných kotviacich bodov pre lanové techniky
Špecifikácia:
Bezpečná práca vo výškach s dôrazom na bezpečnú prácu na lanách.
1
pohyb a práca vo výškach na lanách
1
čistenie sklených plôch
Špecifikácia:
Použitie čistiacich prostriedkov a správnych postupov pri čistení sklených plôch.
1
doprava materiálov a pracovných pomôcok v neprístupných miestach a na výškových objektoch
1
odstraňovanie námraz z výškových objektov
1
príprava pracoviska
1
výber čistiacich prostriedkov a pracovných pomôcok
1
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
1
obsluha závesnej motorovej lávky
1
upevňovanie lán
Špecifikácia:
napr. pomocou uzlovania
1
zabezpečenie seba, prípadne zverených osôb proti pádu z výšky
1
komunikácia s objednávateľom služby
1
čistenie fasády
Špecifikácia:
fasáda na báze skleneného vlákna, plastu, kovu
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.