Umývač okien výškových budov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umývač okien výškových budov

Umývač okien výškových budov čistí a umýva okná vo výškach. Pri práci využíva schopnosti a skúsenosti na výkon rizikového povolania. V súlade s podmienkami údržby budov používa vhodné čistiace prostriedky a vodu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Špecialista na práce vo výškach pre údržbu čistoty budov a umývanie okien
Výškový špecialista - umývač okien
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 9123 - Umývači okien
SK ISCO-08 9123000 - Umývač okien
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Upratovačka, chyžná

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
  Špecifikácia:
  v súvislosti s umývaním okien
 • stupeň EKR 1 výškové práce
  Špecifikácia:
  výškové práce v súvislosti s umývaním fasády a okien
 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 postupy čistenia povrchu
  Špecifikácia:
  napr. skla, kovu, dreva, plastu, betóna a pod. s použitím pracovných pomôcok
 • stupeň EKR 1 druhy lán
 • stupeň EKR 1 vlastnosti závesnej motorovej lávky
 • stupeň EKR 1 konštrukcie na zvyšovanie pracoviska
  Špecifikácia:
  napr. rebrík, zábradlie, lešenie atď.
 • stupeň EKR 1 pracovné náradie a pomôcky
 • stupeň EKR 1 osobné ochranné pracovné pomôcky
  Špecifikácia:
  napr. rukavice, kombinéza, ochranné okuliare atď.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 zriaďovanie bezpečných kotviacich bodov pre lanové techniky
  Špecifikácia:
  Bezpečná práca vo výškach s dôrazom na bezpečnú prácu na lanách.
 • stupeň EKR 1 pohyb a práca vo výškach na lanách
 • stupeň EKR 1 čistenie sklených plôch
  Špecifikácia:
  Použitie čistiacich prostriedkov a správnych postupov pri čistení sklených plôch.
 • stupeň EKR 1 doprava materiálov a pracovných pomôcok v neprístupných miestach a na výškových objektoch
 • stupeň EKR 1 odstraňovanie námraz z výškových objektov
 • stupeň EKR 1 príprava pracoviska
 • stupeň EKR 1 výber čistiacich prostriedkov a pracovných pomôcok
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 1 obsluha závesnej motorovej lávky
 • stupeň EKR 1 upevňovanie lán
  Špecifikácia:
  napr. pomocou uzlovania
 • stupeň EKR 1 zabezpečenie seba, prípadne zverených osôb proti pádu z výšky
 • stupeň EKR 1 komunikácia s objednávateľom služby
 • stupeň EKR 1 čistenie fasády
  Špecifikácia:
  fasáda na báze skleneného vlákna, plastu, kovu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie