Strojársky špecialista automatizácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky špecialista automatizácie

Strojársky špecialista automatizácie navrhuje, projektuje, optimalizuje a programuje automatizované výrobné linky a robotizované pracoviská.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Projektant automatizovaných systémov
Projektant robotizovaných pracovísk
Špecialista automatizácie výrobných procesov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144004 - Strojársky špecialista automatizácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
 • stupeň EKR 7 softvérové prostredie, operačné systémy
 • stupeň EKR 7 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 7 princípy senzorickej techniky
 • stupeň EKR 7 princípy navrhovania pneumatických, hydraulických a servo systémov
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania spôsobilosti strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 regulačná a automatizačná technika
 • stupeň EKR 7 princípy monitorovania automatizovaného zariadenia
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy v automatizačnej technike
 • stupeň EKR 7 princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
 • stupeň EKR 7 nastavenie automatizovaného zariadenia do nulového bodu
 • stupeň EKR 7 montážne postupy automatizovaných zariadení
 • stupeň EKR 7 navrhovanie úprav a korekcií automatizovaných zariadení pri zmene obrobkov
 • stupeň EKR 7 návrh a realizácia monitorovania funkcie automatizovaného zariadenia
 • stupeň EKR 7 tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
 • stupeň EKR 7 nastavenie uchopovadiel a manipulačných členov na správny chod automatizovaného zariadenia
 • stupeň EKR 7 diagnostikovanie porúch, vyhľadávanie príčin a navrhovanie efektívneho spôsobu opravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie