Montér lán a zdvíhacích zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Montér lán a zdvíhacích zariadení

Montér lán a zdvíhacích zariadení opravuje, rekonštruuje a montuje zdvíhacie zariadenia, riadi práce pri ich opravách, rekonštrukciách alebo montážach.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Servisný a montážny pracovník zdvíhacích zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7215 - Montéri lán a zdvíhacích zariadení
SK ISCO-08 7215000 - Montér lán a zdvíhacích zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Príslušnosť k povolaniu Mechanik zdvíhacích zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti výťahov a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 4 Elektrické meracie prístroje
 • stupeň EKR 4 technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
 • stupeň EKR 4 postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
 • stupeň EKR 4 spôsoby diagnostikovania, opravy a údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 4 druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 4 Prídavné materiály na zváranie.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
 • stupeň EKR 4 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 4 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických a zdvíhacích zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 opravy a údržba elektronických zariadení
 • stupeň EKR 4 orientácia v konštrukcii výťahu
 • stupeň EKR 4 zostavovanie a montáž výťahov, vrátane ich elektrických a elektronických častí
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch výťahov
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce pri montáži a demontáži rôznych druhov lešení, motorových šplhacích plošín, hrebeňových a lanových výťahov a ochranných ohradení
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 4 zváranie elektrickým oblúkom a plameňom
 • stupeň EKR 4 čítanie výkresovej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž a demontáž dielov plechových výrobkov a konštrukcií
 • stupeň EKR 4 stavanie, montáž a demontáž šplhacích plošín, výťahov a pojazdných lešení
 • stupeň EKR 4 plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
 • stupeň EKR 4 orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
 • stupeň EKR 4 kontrola realizovanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
 • stupeň EKR 4 orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 výmena jednoduchých súčastí prístrojov
 • stupeň EKR 4 kontrola realizovanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja alebo zariadenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie