Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a preventívne prehliadky a revízie, vrátane zoraďovania motorov a vykonávania motorových skúšok.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Letecký mechanik
Letecký mechanik - motorár
Mechanik lietadiel
Servisný technik leteckých motorov a zariadení
Technik leteckých motorov a zariadení
Technik údržby lietadiel
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 zo dňa 26.11.2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 zo dňa 26.11.2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

viac...
ISCO-08 7232 - Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
SK ISCO-08 7232001 - Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu Mechanik leteckých motorov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia opráv leteckej techniky
  Špecifikácia:
  Postupy.
 • stupeň EKR 4 metódy ošetrovania a údržby motorov
  Špecifikácia:
  Vonkajšia a vnútorná konzervácia a odkonzervovanie motorov, balenie.
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 strojné súčiastky a ich parametre
 • stupeň EKR 4 technológia montáže agregátov, potrubí a konzol
 • stupeň EKR 4 spôsoby napojenia motora na palivovú, vzduchovú, hydraulickú inštaláciu a klimatizáciu v lietadle alebo vrtuľníku
 • stupeň EKR 4 diagnostické prístroje a meradlá
 • stupeň EKR 4 kovové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Tvrdosť, pružnosť, húževnatosť.
 • stupeň EKR 4 metódy vykonávania motorových skúšok
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Základy elektrotechniky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, náradia, meradiel a náhradných dielov na výkon údržby a opráv podľa prevádzkových predpisov
 • stupeň EKR 4 orientácia v technickej dokumentácii a postupoch
 • stupeň EKR 2 viazanie bremien, prenášanie motorov
 • stupeň EKR 4 napojenie motora na palivovú,vzduchovú, hydraulickú inštaláciu a klimatizáciu lietadla alebo vrtuľníku
 • stupeň EKR 4 vedenie záznamov a o prevedených úkonoch
 • stupeň EKR 4 posudzovanie miery opotrebovania a poškodenia jednotlivých súčiastok leteckých motorov a zariadení
 • stupeň EKR 4 pretesňovanie spojov na pripojenie jednotlivých druhov médií
  Špecifikácia:
  Palivový systém, hydraulické systémy.
 • stupeň EKR 4 zoraďovanie motorov a motorové skúšky
 • stupeň EKR 4 montáž a demontáž leteckých motorov
 • stupeň EKR 4 predletové a poletové prípravy
  Špecifikácia:
  Doplnenie olejov, vizuálna kontrola, kontrola kompresora.
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch leteckého motora a komponentov
 • stupeň EKR 4 vedenie záznamov a o vykonaných úkonoch na motoroch a leteckých zariadeniach
 • stupeň EKR 4 montáž agregátov, potrubí a konzol
  Špecifikácia:
  Príprava motora pred montážou.
 • stupeň EKR 4 práca so špeciálnym náradím na jednotlivé typy lietadiel a vrtuľníkov
  Špecifikácia:
  Web kamera na čítanie odchýlok, momentové kľúče, prístroje na zoradenie vysielačov, rôzne prípravky, technologické dorazy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) viac...
 • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel viac...
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu technického personálu so zameraním na špecializáciu DRAK-MOTOR viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie