Programátor CNC strojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Programátor CNC strojov

Programátor CNC strojov vypracúva nové programy pre výrobky a výrobu vzoriek, vykonáva opravy programov, prípadne výkresovej dokumentácie. Spolupracuje pri plynulom chode výroby, vypracúva odchýlky od platnej výkresovej dokumentácie, vykonáva kontroly technologických režimov, sleduje a zavádza inovácie v oblasti programovania. Eviduje a spracováva odladené programy, sťahuje ich na server a následne nahráva do jednotlivých strojov.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08 3115006 - Programátor CNC strojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Znalosť niektorého z programov na modelovanie/kreslenie.
 • stupeň EKR 5 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 5 zásady a postupy konštruovania z kovu
  Špecifikácia:
  Strojárstvo.
 • stupeň EKR 5 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
  Špecifikácia:
  Znalosť trieskového obrábania a technológie.
 • stupeň EKR 5 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 5 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 5 technológia obrábania kovov
  Špecifikácia:
  Strojné obrábanie kovov.
 • stupeň EKR 5 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 5 technológia frézovania
 • stupeň EKR 5 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 5 technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
 • stupeň EKR 5 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 5 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 5 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 5 softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
 • stupeň EKR 5 strojárska aplikovaná informatika
 • stupeň EKR 5 norma DIN 66025/ISO 6983
  Špecifikácia:
  Číslicovo riadené stroje.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 modifikácia programov pre cnc výrobné stroje
  Špecifikácia:
  Sústruhy, vyvrtávačky, frézky, hobľovačky, obrážačky, preťahovačky a iné výrobné stroje.
 • stupeň EKR 5 oprava programov pre cnc stroje
  Špecifikácia:
  Z dôvodov nepredpokladaných zmien vo výrobe - zmena technológie, dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 5 kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
 • stupeň EKR 5 riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
 • stupeň EKR 5 orientácia v normách a v technickej dokumentácii číslicovo riadených strojov, zariadení a komplexov a automatizovaných systémov
 • stupeň EKR 5 tvorba nových programov na cnc stroje
 • stupeň EKR 5 navrhovanie systémov zálohovania dát a ich zabezpečenie
  Špecifikácia:
  Nastavovacie plány a programy vo výrobe.
 • stupeň EKR 5 úpravy programovacieho kódu pri overovaní funkčnosti vo výrobe
 • stupeň EKR 5 vytváranie popisu príslušného programového kódu, vkladanie značiek a vysvetliviek pre programy v strojárstve
 • stupeň EKR 4 obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 3 spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie