Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov vykonáva pracovné postupy na pridelenom stroji, používa pracovné prostriedky, nástroje a metódy vo výrobnom procese pri dodržiavaní technologickej disciplíny, zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, požiadaviek na kvalitu výrobného procesu a finálneho výrobku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Operátor výroby minerálnych a stavebných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8114 - Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov
SK ISCO-08
8114002 - Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby stavebných materiálov

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia technickej dokumentácie
Špecifikácia:
Dôvody nastavenia a údržby, čítanie technických výkresov používaných pre stroje na výrobu stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
3
suroviny na výrobu stavebných materiálov
3
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Normy na výrobu stavebných materiálov a /alebo minerálnych vlákien.
3
technologické procesy výroby stavebných materiálov
3
stroje a zariadenia pre úpravu surovín
Špecifikácia:
Stroje a technologické zariadenia výroby stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
3
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Systémy, normy a štandardy kvality ISO 9000 vo výrobe stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
Zásady BOZP a PO pri práci na strojoch na výrobu stavebných materiálov a /alebo minerálnych vlákien.
3
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Aplikácie výrobkov z minerálnych vlákien v stavebníctve.
2
suroviny na výrobu minerálnych vlákien
3
technologické procesy výroby minerálnych vlákien
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení
Špecifikácia:
Obsluha a riadenie zariadení a strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
3
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov a/alebo vo výrobe minerálnych vlákien.
3
regulácia množstva suroviny dodávaného na strojno-technologické zariadenie
Špecifikácia:
Na strojoch na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
3
obsluha jednoduchých úpravárenských strojov
Špecifikácia:
Na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
3
obsluha výrobných liniek
Špecifikácia:
Na výrobu minerálnych vlákien a/alebo stavebných materiálov.
3
mazanie strojov a zariadení
Špecifikácia:
Vykonávanie pravidelnej údržby a odstraňovanie porúch na stroji na výrobu minerálnych vlákien a/alebo stavebných materiálov.
3
zostavenie a nastavenie funkcií nástrojov, strojov a materiálov pre pracovné procesy vo výrobe stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien
Špecifikácia:
Vrátane kontroly ich funkcií a ich príslušných ovládacích prvkov.
3
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
3
zaznamenávanie technických a technologických údajov z priebehu pracovných procesov a pracovných výsledkov vrátane predpísaných skúšok a vzoriek, spolupráca na spracovaní dokumentácie skutočného stavu prevedenia
3
odber vzoriek stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien
3
kontrola presnosti výrobného spracovania
Špecifikácia:
Kontrola tolerancie a minimalizácie odpadu.
3
autonómna údržba
Špecifikácia:
Jednoduché opravy a postupy pre nastavovanie strojov a/alebo výrobných zariadení/liniek.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.