Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov

Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov vykonáva pracovné postupy na pridelenom stroji, používa pracovné prostriedky, nástroje a metódy vo výrobnom procese pri dodržiavaní technologickej disciplíny, zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, požiadaviek na kvalitu výrobného procesu a finálneho výrobku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Operátor výroby minerálnych a stavebných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8114 - Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov
SK ISCO-08 8114002 - Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby stavebných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady vedenia technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Dôvody nastavenia a údržby, čítanie technických výkresov používaných pre stroje na výrobu stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
 • stupeň EKR 3 suroviny na výrobu stavebných materiálov
 • stupeň EKR 3 normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Normy na výrobu stavebných materiálov a /alebo minerálnych vlákien.
 • stupeň EKR 3 technologické procesy výroby stavebných materiálov
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia pre úpravu surovín
  Špecifikácia:
  Stroje a technologické zariadenia výroby stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Systémy, normy a štandardy kvality ISO 9000 vo výrobe stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  Zásady BOZP a PO pri práci na strojoch na výrobu stavebných materiálov a /alebo minerálnych vlákien.
 • stupeň EKR 2 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Aplikácie výrobkov z minerálnych vlákien v stavebníctve.
 • stupeň EKR 3 suroviny na výrobu minerálnych vlákien
 • stupeň EKR 3 technologické procesy výroby minerálnych vlákien

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Obsluha a riadenie zariadení a strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 3 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov a/alebo vo výrobe minerálnych vlákien.
 • stupeň EKR 3 regulácia množstva suroviny dodávaného na strojno-technologické zariadenie
  Špecifikácia:
  Na strojoch na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 3 obsluha jednoduchých úpravárenských strojov
  Špecifikácia:
  Na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 3 obsluha výrobných liniek
  Špecifikácia:
  Na výrobu minerálnych vlákien a/alebo stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 3 mazanie strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vykonávanie pravidelnej údržby a odstraňovanie porúch na stroji na výrobu minerálnych vlákien a/alebo stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 3 zostavenie a nastavenie funkcií nástrojov, strojov a materiálov pre pracovné procesy vo výrobe stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly ich funkcií a ich príslušných ovládacích prvkov.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 3 zaznamenávanie technických a technologických údajov z priebehu pracovných procesov a pracovných výsledkov vrátane predpísaných skúšok a vzoriek, spolupráca na spracovaní dokumentácie skutočného stavu prevedenia
 • stupeň EKR 3 odber vzoriek stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien
 • stupeň EKR 3 kontrola presnosti výrobného spracovania
  Špecifikácia:
  Kontrola tolerancie a minimalizácie odpadu.
 • stupeň EKR 3 autonómna údržba
  Špecifikácia:
  Jednoduché opravy a postupy pre nastavovanie strojov a/alebo výrobných zariadení/liniek.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie