Technik výroby sklených a minerálnych materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik výroby sklených a minerálnych materiálov

Technik výroby sklených a minerálnych materiálov kontroluje výrobu sklených a/alebo minerálnych materiálov podľa výrobného plánu, dodržiavanie technologických požiadaviek a postupov. Je odborným garantom plnenia predpísanej kvality výrobkov v celom procese výroby v zmysle ISO noriem a podľa požiadaviek zákazníka.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Inžinier výroby sklených a minerálnych materiálov
Technológ výroby sklených a minerálnych materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119013 - Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia ťahania skleného vlákna
  Špecifikácia:
  Technologické procesy ťahaného skleného vlákna.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
  Špecifikácia:
  Základné vlastnosti a procesy výroby skleného vlákna.
 • stupeň EKR 4 systémy a štandardy riadenia kvality v oblasti výroby a spracovania nerastných surovín
  Špecifikácia:
  Normy kvality ISO 9000 na stanovovanie kvality výroby sklených a/alebo minerálnych materiálov a výrobkov z nich.
 • stupeň EKR 4 procesy tepelnej úpravy surovín
  Špecifikácia:
  Technologické procesy výroby skleného a/alebo minerálneho vlákna.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia pre úpravu surovín
  Špecifikácia:
  Vo výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
  Špecifikácia:
  Vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  Základné normy BOZP a PO pri výrobe sklených a minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 sklené a minerálne materiály
  Špecifikácia:
  Tepelno-izolačné a nehorľavé vlastnosti sklených a minerálnych materiálov a ich aplikačné použitie v stavebnom sektore, fyzikálne, chemické a protipožiarne vlastnosti sklených a minerálnych materiálov a výrobkov z nich.
 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu sklených a minerálnych materiálov
  Špecifikácia:
  Základné druhy surovín a komponentov na výrobu sklených a minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 výroba skleného vlákna pre elektrotechnický priemysel
  Špecifikácia:
  Technológia výroby skleného vlákna na aplikácie prenosu signálu optickým káblom v prenosovej technike.
 • stupeň EKR 4 výroba sklenej a minerálnej vlny
  Špecifikácia:
  Technológia výroby sklenej a minerálnej vlny na tepelné, izolačné a stavebné aplikácie a na hydroponné pestovanie rastlín.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania minerálneho vlákna
  Špecifikácia:
  Technológia výroby minerálneho vlákna z čadičovej rudy.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby sklených a minerálnych materiálov
  Špecifikácia:
  Procesy, ich rozdiely a špecifikácie vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 postupy odberu vzoriek na meranie kvalitatívnych parametrov vstupných surovín
  Špecifikácia:
  Vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia
  Špecifikácia:
  Vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 stanovovanie priebehu a väzieb činností a výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 navrhovanie organizácie a technického zabezpečenia prísunu optimálneho množstva surovín, materiálu a polotovarov
  Špecifikácia:
  Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 meranie spotreby práce (chronometráž)
  Špecifikácia:
  Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 spracovanie štúdii, koncepcií a prognóz rozvoja technických a technologických zariadení v nadväznosti na podnikateľské zámery a potreby prevádzok
  Špecifikácia:
  Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 kontrola technologickej disciplíny a určovanie pracovných postupov podľa požiadaviek projektovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
  Špecifikácia:
  Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)
  Špecifikácia:
  Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 riadenie priebehu a náväznosti výroby
  Špecifikácia:
  Stanovovanie a kontrola výrobných plánov s technológom a/alebo manažérom výroby. Zostavovanie operatívnych plánov výroby vrátane riadenia plynulosti dodávok a odbytu.
 • stupeň EKR 4 logisticko - organizačné riadenie výroby
  Špecifikácia:
  Riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe, riadenie zmien v technológii a logistike výrobných postupov a procesov.
 • stupeň EKR 4 riadenie technologických postupov a technických podmienok
  Špecifikácia:
  Riadenie postupov a podmienok v celom rozsahu výroby spojené s riadením výrobnej dokumentácie.
 • stupeň EKR 4 riadenie certifikácie sklených a/alebo minerálnych materiálov
  Špecifikácia:
  Iniciovanie certifikácie materiálu/polotovaru/výrobku pred nábehom výroby nových sklených a/alebo minerálnych materiálov/polotovarov/výrobkov.
 • stupeň EKR 4 nastavenie systému kontroly kvality vo výrobe
  Špecifikácia:
  Kontrola a hodnotenie kvality vstupných surovín, samotného procesu výroby a finálnych výrobkov zo sklených a minerálnych vlákien/materiálov.
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia autonómnej údržby
  Špecifikácia:
  Spolupráca s manažérom údržby pri zostavovaní plánov údržby pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
 • stupeň EKR 4 riadenie priebehu a náväznosti výroby
  Špecifikácia:
  Stanovovanie a kontrola výrobných plánov s technológom a/alebo manažérom výroby. Zostavovanie operatívnych plánov výroby, vrátane riadenia plynulosti dodávok a odbytu.
 • stupeň EKR 4 odber vzoriek na meranie kvalitatívnych parametrov sklených a/alebo minerálnych materiálov
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej a výrobnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie zmluvných konaní a distribúcia dokumentácie do výroby.
 • stupeň EKR 4 kontrola nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Rozhodovanie o ďalšom využití odpadu z výroby.
 • stupeň EKR 4 evidencia nákupu surovín
  Špecifikácia:
  Evidencia nákupu, spotreby a odbytu.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie