Technik výroby sklených a minerálnych materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik výroby sklených a minerálnych materiálov kontroluje výrobu sklených a/alebo minerálnych materiálov podľa výrobného plánu, dodržiavanie technologických požiadaviek a postupov. Je odborným garantom plnenia predpísanej kvality výrobkov v celom procese výroby v zmysle ISO noriem a podľa požiadaviek zákazníka.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Inžinier výroby sklených a minerálnych materiálov
Technológ výroby sklených a minerálnych materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119013 - Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia ťahania skleného vlákna
Špecifikácia:
Technologické procesy ťahaného skleného vlákna.
4
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
Špecifikácia:
Základné vlastnosti a procesy výroby skleného vlákna.
4
systémy a štandardy riadenia kvality v oblasti výroby a spracovania nerastných surovín
Špecifikácia:
Normy kvality ISO 9000 na stanovovanie kvality výroby sklených a/alebo minerálnych materiálov a výrobkov z nich.
4
procesy tepelnej úpravy surovín
Špecifikácia:
Technologické procesy výroby skleného a/alebo minerálneho vlákna.
4
stroje a zariadenia pre úpravu surovín
Špecifikácia:
Vo výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
Špecifikácia:
Vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
Základné normy BOZP a PO pri výrobe sklených a minerálnych materiálov.
4
sklené a minerálne materiály
Špecifikácia:
Tepelno-izolačné a nehorľavé vlastnosti sklených a minerálnych materiálov a ich aplikačné použitie v stavebnom sektore, fyzikálne, chemické a protipožiarne vlastnosti sklených a minerálnych materiálov a výrobkov z nich.
4
suroviny na výrobu sklených a minerálnych materiálov
Špecifikácia:
Základné druhy surovín a komponentov na výrobu sklených a minerálnych materiálov.
4
výroba skleného vlákna pre elektrotechnický priemysel
Špecifikácia:
Technológia výroby skleného vlákna na aplikácie prenosu signálu optickým káblom v prenosovej technike.
4
výroba sklenej a minerálnej vlny
Špecifikácia:
Technológia výroby sklenej a minerálnej vlny na tepelné, izolačné a stavebné aplikácie a na hydroponné pestovanie rastlín.
4
technológia výroby a spracovania minerálneho vlákna
Špecifikácia:
Technológia výroby minerálneho vlákna z čadičovej rudy.
4
technológia výroby sklených a minerálnych materiálov
Špecifikácia:
Procesy, ich rozdiely a špecifikácie vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
4
postupy odberu vzoriek na meranie kvalitatívnych parametrov vstupných surovín
Špecifikácia:
Vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
4
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia
Špecifikácia:
Vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
stanovovanie priebehu a väzieb činností a výrobných procesov
Špecifikácia:
Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
navrhovanie organizácie a technického zabezpečenia prísunu optimálneho množstva surovín, materiálu a polotovarov
Špecifikácia:
Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
meranie spotreby práce (chronometráž)
Špecifikácia:
Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
spracovanie štúdii, koncepcií a prognóz rozvoja technických a technologických zariadení v nadväznosti na podnikateľské zámery a potreby prevádzok
Špecifikácia:
Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
kontrola technologickej disciplíny a určovanie pracovných postupov podľa požiadaviek projektovej dokumentácie
Špecifikácia:
Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
navrhovanie optimálneho druhu manipulačných a mechanizačných prostriedkov
Špecifikácia:
Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chem. látky a pod.)
Špecifikácia:
Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
riadenie priebehu a náväznosti výroby
Špecifikácia:
Stanovovanie a kontrola výrobných plánov s technológom a/alebo manažérom výroby. Zostavovanie operatívnych plánov výroby vrátane riadenia plynulosti dodávok a odbytu.
4
logisticko - organizačné riadenie výroby
Špecifikácia:
Riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe, riadenie zmien v technológii a logistike výrobných postupov a procesov.
4
riadenie technologických postupov a technických podmienok
Špecifikácia:
Riadenie postupov a podmienok v celom rozsahu výroby spojené s riadením výrobnej dokumentácie.
4
riadenie certifikácie sklených a/alebo minerálnych materiálov
Špecifikácia:
Iniciovanie certifikácie materiálu/polotovaru/výrobku pred nábehom výroby nových sklených a/alebo minerálnych materiálov/polotovarov/výrobkov.
4
nastavenie systému kontroly kvality vo výrobe
Špecifikácia:
Kontrola a hodnotenie kvality vstupných surovín, samotného procesu výroby a finálnych výrobkov zo sklených a minerálnych vlákien/materiálov.
4
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Špecifikácia:
Spolupráca s manažérom údržby pri zostavovaní plánov údržby pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
4
riadenie priebehu a náväznosti výroby
Špecifikácia:
Stanovovanie a kontrola výrobných plánov s technológom a/alebo manažérom výroby. Zostavovanie operatívnych plánov výroby, vrátane riadenia plynulosti dodávok a odbytu.
4
odber vzoriek na meranie kvalitatívnych parametrov sklených a/alebo minerálnych materiálov
4
vedenie prevádzkovej a výrobnej dokumentácie
Špecifikácia:
Zaznamenávanie zmluvných konaní a distribúcia dokumentácie do výroby.
4
kontrola nakladania s odpadmi
Špecifikácia:
Rozhodovanie o ďalšom využití odpadu z výroby.
4
evidencia nákupu surovín
Špecifikácia:
Evidencia nákupu, spotreby a odbytu.
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.