Technik ochrany vodných zdrojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik ochrany vodných zdrojov

Technik ochrany vodných zdrojov zabezpečuje a vykonáva kontrolu stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocuje účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody. Zabezpečuje a vykonáva kontrolu režimového sledovania využívaných vodárenských zdrojov a jeho vyhodnocovanie v súlade s požiadavkami vodoprávnych rozhodnutí a platnej legislatívy. Realizuje pasportizáciu a vypracováva návrhy na technicko-prevádzkový rozvoj v oblasti budovania a ochrany vodárenských zdrojov.

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Technický pracovník režimového sledovania a ochrany vodných zdrojov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132016 - Technik ochrany vodných zdrojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady prevádzky a manipulácie s technickými strojmi a nástrojmi na vodných stavbách
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a úpravy pitnej vody
 • stupeň EKR 4 vodné hospodárstvo
  Špecifikácia:
  Vedomosti z oblasti fungovania organizácií vo vodnom hospodárstve, princípov a legislatívnych noriem.
 • stupeň EKR 4 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 4 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 4 posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 opatrenia na ochranu vôd v ochranných pásmach vodných zdrojov
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 3 technológia úpravy vody
 • stupeň EKR 3 ekológia vodného prostredia
 • stupeň EKR 3 metódy konštrukcie vodomerov, spôsoby ich fungovania a odpočítavania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovávanie vodohospodárskych bilancií množstva a kvality povrchových a podzemných vôd
 • stupeň EKR 4 aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Aplikácia zákona o vodách a nadväzujúcich predpisov
 • stupeň EKR 4 organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
 • stupeň EKR 4 rokovania s investormi a správnymi orgánmi vo vodohospodárskej sfére
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti ochrany vôd
 • stupeň EKR 4 obsluha a interpretácia výsledkov hydrologických modelov
 • stupeň EKR 4 kontrola hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie stavu protipovodňovej ochrany, ochrany vodných zdrojov a čistoty vody
 • stupeň EKR 4 navrhovanie opatrení na ochranu vôd
 • stupeň EKR 4 orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
 • stupeň EKR 4 pasportizácia a vypracovávanie návrhov na technicko-prevádzkový rozvoj v oblasti budovania a ochrany vodárenských zdrojov
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií, povodní a ďalších mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
 • stupeň EKR 3 spracovávanie plánov kontroly ochranných pásiem vodárenských zdrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie