Technik ochrany vodných zdrojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik ochrany vodných zdrojov zabezpečuje a vykonáva kontrolu stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocuje účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody. Zabezpečuje a vykonáva kontrolu režimového sledovania využívaných vodárenských zdrojov a jeho vyhodnocovanie v súlade s požiadavkami vodoprávnych rozhodnutí a platnej legislatívy. Realizuje pasportizáciu a vypracováva návrhy na technicko-prevádzkový rozvoj v oblasti budovania a ochrany vodárenských zdrojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník režimového sledovania a ochrany vodných zdrojov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132016 - Technik ochrany vodných zdrojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
motivovanie ľudí
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady prevádzky a manipulácie s technickými strojmi a nástrojmi na vodných stavbách
4
technológia výroby a úpravy pitnej vody
4
vodné hospodárstvo
Špecifikácia:
Vedomosti z oblasti fungovania organizácií vo vodnom hospodárstve, princípov a legislatívnych noriem.
4
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
4
vodohospodárska bilancia
4
posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
4
opatrenia na ochranu vôd v ochranných pásmach vodných zdrojov
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
4
technológia úpravy vody
3
ekológia vodného prostredia
3
metódy konštrukcie vodomerov, spôsoby ich fungovania a odpočítavania
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie vodohospodárskych bilancií množstva a kvality povrchových a podzemných vôd
4
aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
Aplikácia zákona o vodách a nadväzujúcich predpisov
4
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
4
rokovania s investormi a správnymi orgánmi vo vodohospodárskej sfére
4
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti ochrany vôd
4
obsluha a interpretácia výsledkov hydrologických modelov
4
kontrola hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov
4
posudzovanie stavu protipovodňovej ochrany, ochrany vodných zdrojov a čistoty vody
4
navrhovanie opatrení na ochranu vôd
4
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
4
pasportizácia a vypracovávanie návrhov na technicko-prevádzkový rozvoj v oblasti budovania a ochrany vodárenských zdrojov
4
operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií, povodní a ďalších mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
4
spracovávanie plánov kontroly ochranných pásiem vodárenských zdrojov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.