Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd vykonáva predpísaným spôsobom podľa platných štandardných pracovných postupov odber a transport vzoriek vody do laboratória. Na mieste odberu vzorky vykonáva terénne merania vybraných ukazovateľov kvality vody a namerané hodnoty zaznamenáva do protokolu o odbere vzoriek vody.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník - vzorkár
Technik (vzorkár) pitných a odpadových vôd
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08
3116006 - Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Technik kontroly kvality vôd

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky odberu vzoriek vody z rôznych typov vôd, vzorkovacie objekty a zariadenia
Špecifikácia:
Postupy odberu vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov a vzoriek odpadových vôd, kalov a bioplynu z verejných kanalizácií a ČOV.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systémy riadenia kvality vzorkovacieho procesu
3
analytická chémia
3
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
3
spôsoby nakladania s odpadmi
3
metódy merania fyzikálnych a chemických vlastností vzoriek pitných vôd, odpadových vôd, kalov a bioplynu
3
metódy a princípy starostlivosti o odobraté vzorky
Špecifikácia:
Podmienky prepravy a uskladnenia vzoriek podľa platného interného predpisu SL.
4
vzorkovacie objekty, prístroje a zariadenia
Špecifikácia:
Druhy vzorkovacích zariadení, spôsoby ich používania a údržby.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie odberu vzoriek a jednoduchých laboratórnych rozborov kvality vody
Špecifikácia:
Vykonávanie odberu vzoriek a jednoduchých laboratórnych rozborov kvality vody.
4
dodržiavanie štandardných pracovných postupov pri odbere vzoriek a terénnych stanoveniach vybraných ukazovateľov kvality vody
4
starostlivosť o odobraté vzorky, ich uskladnenie a transport do laboratória
4
dôsledné a presné vedenie záznamov o odbere vzoriek a terénnych stanoveniach
Špecifikácia:
Zaznamenávanie nameraných hodnôt do protokolu o odbere vzoriek vody.
4
čistenie a pravidelná údržba vzorkovacích zariadení a prenosných chladiacich boxov slúžiacich na uskladnenie vzoriek počas ich transportu do laboratória
4
riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
4
meranie fyzikálnych vlastností vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu
3
meranie chemických vlastností vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.