Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd

Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd vykonáva predpísaným spôsobom podľa platných štandardných pracovných postupov odber a transport vzoriek vody do laboratória. Na mieste odberu vzorky vykonáva terénne merania vybraných ukazovateľov kvality vody a namerané hodnoty zaznamenáva do protokolu o odbere vzoriek vody.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Technický pracovník - vzorkár
Technik (vzorkár) pitných a odpadových vôd
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08 3116006 - Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Technik kontroly kvality vôd

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 techniky odberu vzoriek vody z rôznych typov vôd, vzorkovacie objekty a zariadenia
  Špecifikácia:
  Postupy odberu vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov a vzoriek odpadových vôd, kalov a bioplynu z verejných kanalizácií a ČOV.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 systémy riadenia kvality vzorkovacieho procesu
 • stupeň EKR 3 analytická chémia
 • stupeň EKR 3 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 3 metódy merania fyzikálnych a chemických vlastností vzoriek pitných vôd, odpadových vôd, kalov a bioplynu
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy starostlivosti o odobraté vzorky
  Špecifikácia:
  Podmienky prepravy a uskladnenia vzoriek podľa platného interného predpisu SL.
 • stupeň EKR 3 vzorkovacie objekty, prístroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Druhy vzorkovacích zariadení, spôsoby ich používania a údržby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vykonávanie odberu vzoriek a jednoduchých laboratórnych rozborov kvality vody
  Špecifikácia:
  Vykonávanie odberu vzoriek a jednoduchých laboratórnych rozborov kvality vody.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie štandardných pracovných postupov pri odbere vzoriek a terénnych stanoveniach vybraných ukazovateľov kvality vody
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o odobraté vzorky, ich uskladnenie a transport do laboratória
 • stupeň EKR 4 dôsledné a presné vedenie záznamov o odbere vzoriek a terénnych stanoveniach
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie nameraných hodnôt do protokolu o odbere vzoriek vody.
 • stupeň EKR 4 čistenie a pravidelná údržba vzorkovacích zariadení a prenosných chladiacich boxov slúžiacich na uskladnenie vzoriek počas ich transportu do laboratória
 • stupeň EKR 4 riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
 • stupeň EKR 3 meranie fyzikálnych vlastností vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu
 • stupeň EKR 3 meranie chemických vlastností vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie