Technický špecialista vodárenských koncepcií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technický špecialista vodárenských koncepcií

Technický špecialista vodárenských koncepcií zabezpečuje a vykonáva komplex úloh na úseku vodohospodárskych bilancií, analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry. Vypracováva strategické plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií a návrhy optimalizačných technických riešení a inovácií vodárenských a kanalizačných systémov.

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149023 - Technický špecialista vodárenských koncepcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti vodárenstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vodné hospodárstvo
  Špecifikácia:
  fungovanie organizácie, jej súčastí, princípy vodnom hospodárstve a legislatíva
 • stupeň EKR 7 vodné stavby a vodné diela
 • stupeň EKR 7 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 7 vodohospodárske riešenia
 • stupeň EKR 7 verejné vodovody a verejné kanalizácie
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 7 vodohospodárska infraštruktúra
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 6 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 6 posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovanie strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 7 riadenie kolektívu technických pracovníkov vo vodárenstve
 • stupeň EKR 7 spracovávanie technických riešení častí vodohospodárskych stavieb
 • stupeň EKR 7 spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Vypracovanie koncepcií obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie a navrhovanie koncepcií rozvoja dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
 • stupeň EKR 7 stanovovanie podmienok pre investorov z hľadiska životného prostredia a vodohospodárskej správy
 • stupeň EKR 7 spracovávanie vodohospodárskych bilancií množstva a kvality povrchových a podzemných vôd
 • stupeň EKR 7 aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
 • stupeň EKR 6 výpočet potreby vody pri vypracúvaní výhľadových štúdií zásobovania vodou
 • stupeň EKR 6 spracovanie zmlúv, podkladov na rokovania, porady a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie