Technický špecialista vodárenských koncepcií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technický špecialista vodárenských koncepcií Technický špecialista vodárenských koncepcií zabezpečuje a vykonáva komplex úloh na úseku vodohospodárskych bilancií, analýz, koncepcie obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry. Vypracováva strategické plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Tvorí návrhy koncepcií, metodík, optimalizačných technických riešení a inovácií vodárenských a kanalizačných systémov. Riadi kolektív technických pracovníkov vo vodárenstve a koordinuje činnosť organizačného útvaru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
9486/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Špecialista koncepcií vo vodnom hospodárstve
Požadovaný stupeň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
Poznámka: Technický špecialista vodárenských koncepcií potrebuje min. 72 mesačnú prax, aby okrem vedomostí získaných štúdiom na vysokej škole nadobudol aj praktické vedomosti a zručnosti z problematiky vodárenstva - vodárenských spoločností.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149023
ESCO
439
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
2149023

Kompetencie

7
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy koordinovania zamestnancov a činností riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti vodohospodárskych noriem a štandardov
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová (13) ?
Špecifikácia: princípy vodnom hospodárstve a legislatíva pre oblasť vôd
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárska infraštruktúra
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výpočtov a návrhov technického riešenia verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárska bilancia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárske riešenia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné vodovody a verejné kanalizácie
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie podmienok pre investorov z hľadiska životného prostredia a vodohospodárskej správy
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a navrhovanie koncepcií rozvoja dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová (13) ?
Špecifikácia: Vypracovanie koncepcií obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet potreby vody pri vypracúvaní výhľadových štúdií zásobovania vodou
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie kapacity čistiarne odpadových vôd
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie vodohospodárskych bilancií množstva a kvality povrchových a podzemných vôd
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technických riešení častí vodohospodárskych stavieb
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepčného návrhu aglomerácie
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie zmlúv, podkladov na rokovania, porady a pod.
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obnova verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie kolektívu technických pracovníkov vo vodárenstve
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, diktafóny a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.