Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve komplexne riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje výrobu vody, úpravu vody a distribúciu vody v rámci územnej pôsobnosti príslušného útvaru na úrovni divízie, závodu, strediska, prevádzky. Riadi, kontroluje a komplexne zabezpečuje správu a prevádzku stredísk kanalizácie a prevádzok ČOV.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Vedúci hospodárskeho strediska kanalizácie a ČOV
Vedúci hospodárskeho strediska vodovodov
Vedúci technického útvaru
Vedúci výrobného útvaru
Vedúci výrobno-prevádzkovej divízie
Výrobno-technický riaditeľ
Výrobný riaditeľ vodárenskej spoločnosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321019 - Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Manažér vo vodnom hospodárstve a vodárenstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 manažment veľkého podniku/spoločnosti
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 vodárne, čistiarne odpadových vôd
 • stupeň EKR 7 vodohospodárske riešenia
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
 • stupeň EKR 6 finančný manažment
 • stupeň EKR 6 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
 • stupeň EKR 6 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 5 spôsoby čistenia odpadových vôd
 • stupeň EKR 5 metódy plánovania a vyhodnocovania spotreby vody
 • stupeň EKR 5 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 5 meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
 • stupeň EKR 5 metódy konštrukcie vodomerov, spôsoby ich fungovania a odpočítavania
 • stupeň EKR 5 odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
 • stupeň EKR 5 technológia úpravy vody
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 meracie a ďalšie zariadenia vodohospodárskych sústav vo vodárňach
 • stupeň EKR 3 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 3 geografický informačný systém (gis)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 organizácia práce a operatívne riadenie prevádzky čističky odpadových vôd
 • stupeň EKR 7 komplexné riadenie prevádzky úprav vody v organizácii a zabezpečovanie koncepcie ich rozvoja
 • stupeň EKR 7 komplexné riadenie zásobovania obyvateľov vodou
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií a ďalších mimoriadnych udalostí na vodovodných a kanalizačných sieťach
 • stupeň EKR 7 organizácia práce a operatívne riadenie prevádzky úpravy vody, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
 • stupeň EKR 6 riadenie organizácie prevádzky úpravy vôd, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
 • stupeň EKR 6 riadenie a organizácia prác pri zabezpečovaní dodávky vody do vodovodných sietí, pripojovanie a odpojovanie vodovodných prípojok, opráv zariadení vodovodov a odstránenie porúch sietí
 • stupeň EKR 6 riadenie špeciálnej pracovnej skupiny na systematické mapovanie a vyhľadávanie porúch na ucelených častiach vodovodu špeciálnou technikou
 • stupeň EKR 6 riadenie a organizácia rozsiahlej prevádzky čističky vody, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
 • stupeň EKR 6 riadenie investičnej výstavby v oblasti vodárenstva
 • stupeň EKR 6 riadenie a organizácia prác pri zabezpečovaní prevádzky vodovodných a kanalizačných sietí, pripájaní a odpájaní vodovodných a kanalizačných prípojok, opravy a odstraňovanie porúch
 • stupeň EKR 6 riadenie komplexnej prevádzky vodovodných a kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 6 riadenie diagnostiky porúch vodovodných a kanalizačných sietí a ich odstraňovania
 • stupeň EKR 6 spracovávanie vodohospodárskych bilancií množstva a kvality povrchových a podzemných vôd
 • stupeň EKR 6 spracovávanie a navrhovanie koncepcií rozvoja dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
  Špecifikácia:
  výroba a distribúcia pitnej vody z hľadiska jej kvality a zdravotnej nezávadnosti
 • stupeň EKR 6 spracovanie koncepcie rozvoja vodohospodárskej sústavy a prevádzky úprav vody v organizácii
  Špecifikácia:
  výstavba kanalizačnej siete, čistenie odpadových vôd, výrobný a prevádzkový plán úpravy vody a jeho rozpis na jednotlivé pracoviská a úseky
 • stupeň EKR 6 spracovanie plánov údržby a opráv čistiarní odpadových vôd
  Špecifikácia:
  rekonštrukcie a oprava technologických zariadení pre úpravu vody a čistiarní odpadových vôd
 • stupeň EKR 6 spracovanie plánov údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 6 príprava odborných podkladov k projektom na ochranu vôd
 • stupeň EKR 6 voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie systémov riadenia kvality vo vodnom hospodárstve
 • stupeň EKR 5 vyšetrovanie skrytých únikov vody vo vodovodnej sieti
 • stupeň EKR 5 zisťovanie výskytu balastných vôd
 • stupeň EKR 5 zisťovanie, prejednávanie a riešenie priestupkov v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 5 rokovania s investormi a správnymi orgánmi vo vodohospodárskej sfére
 • stupeň EKR 5 spracovanie technologických postupov pri úprave vody a čistenia odpadových vôd

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (§ 6)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie