Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve komplexne riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje výrobu vody, úpravu vody a distribúciu vody v rámci územnej pôsobnosti príslušného útvaru na úrovni divízie, závodu, strediska, prevádzky. Riadi, kontroluje a komplexne zabezpečuje správu a prevádzku stredísk kanalizácie a prevádzok ČOV.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Vedúci hospodárskeho strediska kanalizácie a ČOV
Vedúci hospodárskeho strediska vodovodov
Vedúci technického útvaru
Vedúci výrobného útvaru
Vedúci výrobno-prevádzkovej divízie
Výrobno-technický riaditeľ
Výrobný riaditeľ vodárenskej spoločnosti
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321019 - Riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Manažér vo vodnom hospodárstve a vodárenstve

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment veľkého podniku/spoločnosti
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
manažment pre stredných manažérov
7
vodné hospodárstvo
7
vodárne, čistiarne odpadových vôd
7
vodohospodárske riešenia
7
postupy a metódy vedenia porád
6
personálny manažment
6
finančný manažment
6
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
6
vodohospodárska bilancia
6
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
5
spôsoby čistenia odpadových vôd
5
metódy plánovania a vyhodnocovania spotreby vody
5
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
5
meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
5
metódy konštrukcie vodomerov, spôsoby ich fungovania a odpočítavania
5
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
5
technológia úpravy vody
5
systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
5
metódy a postupy výberu zamestnancov
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
4
meracie a ďalšie zariadenia vodohospodárskych sústav vo vodárňach
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
3
geografický informačný systém (gis)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizácia práce a operatívne riadenie prevádzky čističky odpadových vôd
7
komplexné riadenie prevádzky úprav vody v organizácii a zabezpečovanie koncepcie ich rozvoja
7
komplexné riadenie zásobovania obyvateľov vodou
7
operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií a ďalších mimoriadnych udalostí na vodovodných a kanalizačných sieťach
7
organizácia práce a operatívne riadenie prevádzky úpravy vody, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
7
riadenie organizácie prevádzky úpravy vôd, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
6
riadenie a organizácia prác pri zabezpečovaní dodávky vody do vodovodných sietí, pripojovanie a odpojovanie vodovodných prípojok, opráv zariadení vodovodov a odstránenie porúch sietí
6
riadenie špeciálnej pracovnej skupiny na systematické mapovanie a vyhľadávanie porúch na ucelených častiach vodovodu špeciálnou technikou
6
riadenie a organizácia rozsiahlej prevádzky čističky vody, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
6
riadenie investičnej výstavby v oblasti vodárenstva
6
riadenie a organizácia prác pri zabezpečovaní prevádzky vodovodných a kanalizačných sietí, pripájaní a odpájaní vodovodných a kanalizačných prípojok, opravy a odstraňovanie porúch
6
riadenie komplexnej prevádzky vodovodných a kanalizačných sietí
6
riadenie diagnostiky porúch vodovodných a kanalizačných sietí a ich odstraňovania
6
spracovávanie vodohospodárskych bilancií množstva a kvality povrchových a podzemných vôd
6
spracovávanie a navrhovanie koncepcií rozvoja dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Špecifikácia:
výroba a distribúcia pitnej vody z hľadiska jej kvality a zdravotnej nezávadnosti
6
spracovanie koncepcie rozvoja vodohospodárskej sústavy a prevádzky úprav vody v organizácii
Špecifikácia:
výstavba kanalizačnej siete, čistenie odpadových vôd, výrobný a prevádzkový plán úpravy vody a jeho rozpis na jednotlivé pracoviská a úseky
6
spracovanie plánov údržby a opráv čistiarní odpadových vôd
Špecifikácia:
rekonštrukcie a oprava technologických zariadení pre úpravu vody a čistiarní odpadových vôd
6
spracovanie plánov údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí
6
príprava odborných podkladov k projektom na ochranu vôd
6
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
6
uplatňovanie systémov riadenia kvality vo vodnom hospodárstve
6
vyšetrovanie skrytých únikov vody vo vodovodnej sieti
5
zisťovanie výskytu balastných vôd
5
zisťovanie, prejednávanie a riešenie priestupkov v oblasti vodného hospodárstva
5
rokovania s investormi a správnymi orgánmi vo vodohospodárskej sfére
5
spracovanie technologických postupov pri úprave vody a čistenia odpadových vôd
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (§ 6)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.