Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve riadi a organizuje prácu zverenej prevádzky vrátane technickej agendy a rozborov činností.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Riaditeľ odštepného závodu
Riaditeľ správy povodia
Technicko-prevádzkový námestník
Vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321018 - Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Manažér vo vodnom hospodárstve a vodárenstve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geografický informačný systém (gis)
7
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
7
hygienická ochrana vôd
7
vodné hospodárstvo
Špecifikácia:
Fungovanie organizácie, jej súčastí, princípy, legislatíva.
7
vodné stavby a vodné diela
7
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
7
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
7
zásady a predpisy na riešenie povodní
7
zásady a predpisy na riešenie vodných havárií v priemyselných a ďalších objektoch
7
správa vodných tokov
7
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
7
metódy vykonávania technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými dielami
7
protierózne opatrenia
7
vodohospodárska bilancia
7
vodohospodárske riešenia
7
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
7
zásady a predpisy na riešenie ľadových javov
7
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
7
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
7
vegetačný sprievod vodného toku
7
hydrotechnika
7
hydromelioračné stavby
7
systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Špecifikácia:
Z. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení. Z. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie povodňových plánov
7
spracovanie plánov údržby a opráv vodných diel a vodohospodárskych zariadení
Špecifikácia:
rekonštrukcia vodných tokov a vodných diel
7
spracovanie plánov údržby, opráv a podkladov na rekonštrukcie a technicko-bezpečnostný dohľad tokov
7
organizovanie prác pri opravách a haváriách na vodných tokoch
7
riadenie prevádzky na vodných dielach a vodohospodárskych zariadeniach
7
operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií, povodní a ďalších mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
7
riadenie organizácie prevádzky úpravy vôd, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
7
stanovovanie podmienok pre investorov z hľadiska životného prostredia a vodohospodárskej správy
7
spracovanie podkladov na odbery a vypúšťanie vody a na rozhodovanie správnych orgánov vo vodohospodárskej sfére
Špecifikácia:
vypúšťanie úžitkových a odpadových vôd, podklady pre vodoprávne úrady
7
zostavovanie vodohospodárskych plánov
7
spracovávanie manipulačných poriadkov vodných diel a vodohospodárskych sústav
7
spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
7
spracovanie podkladov pre plány, koncepcie a opatrenia na ochranu vôd
7
príprava odborných podkladov k projektom na ochranu vôd
7
návrh preventívnych opatrení a zmien na ochranu vôd v organizácii
7
vypracovanie návrhov vyhlásenia záplavových území a ochranných pásiem vodných zdrojov
Špecifikácia:
záplavové a zátopové územia, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.