Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve riadi a organizuje prácu zverenej prevádzky vrátane technickej agendy a rozborov činností.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Riaditeľ odštepného závodu
Riaditeľ správy povodia
Technicko-prevádzkový námestník
Vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321018 - Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Manažér vo vodnom hospodárstve a vodárenstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 geografický informačný systém (gis)
 • stupeň EKR 7 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 hygienická ochrana vôd
 • stupeň EKR 7 vodné hospodárstvo
  Špecifikácia:
  Fungovanie organizácie, jej súčastí, princípy, legislatíva.
 • stupeň EKR 7 vodné stavby a vodné diela
 • stupeň EKR 7 manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
 • stupeň EKR 7 zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
 • stupeň EKR 7 zásady a predpisy na riešenie povodní
 • stupeň EKR 7 zásady a predpisy na riešenie vodných havárií v priemyselných a ďalších objektoch
 • stupeň EKR 7 správa vodných tokov
 • stupeň EKR 7 zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
 • stupeň EKR 7 metódy vykonávania technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými dielami
 • stupeň EKR 7 protierózne opatrenia
 • stupeň EKR 7 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 7 vodohospodárske riešenia
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 7 zásady a predpisy na riešenie ľadových javov
 • stupeň EKR 7 technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
 • stupeň EKR 7 elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
 • stupeň EKR 7 vegetačný sprievod vodného toku
 • stupeň EKR 7 hydrotechnika
 • stupeň EKR 7 hydromelioračné stavby
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Z. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení. Z. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zostavovanie povodňových plánov
 • stupeň EKR 7 spracovanie plánov údržby a opráv vodných diel a vodohospodárskych zariadení
  Špecifikácia:
  rekonštrukcia vodných tokov a vodných diel
 • stupeň EKR 7 spracovanie plánov údržby, opráv a podkladov na rekonštrukcie a technicko-bezpečnostný dohľad tokov
 • stupeň EKR 7 organizovanie prác pri opravách a haváriách na vodných tokoch
 • stupeň EKR 7 riadenie prevádzky na vodných dielach a vodohospodárskych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií, povodní a ďalších mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
 • stupeň EKR 7 riadenie organizácie prevádzky úpravy vôd, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
 • stupeň EKR 7 stanovovanie podmienok pre investorov z hľadiska životného prostredia a vodohospodárskej správy
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na odbery a vypúšťanie vody a na rozhodovanie správnych orgánov vo vodohospodárskej sfére
  Špecifikácia:
  vypúšťanie úžitkových a odpadových vôd, podklady pre vodoprávne úrady
 • stupeň EKR 7 zostavovanie vodohospodárskych plánov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie manipulačných poriadkov vodných diel a vodohospodárskych sústav
 • stupeň EKR 7 spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov pre plány, koncepcie a opatrenia na ochranu vôd
 • stupeň EKR 7 príprava odborných podkladov k projektom na ochranu vôd
 • stupeň EKR 7 návrh preventívnych opatrení a zmien na ochranu vôd v organizácii
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov vyhlásenia záplavových území a ochranných pásiem vodných zdrojov
  Špecifikácia:
  záplavové a zátopové územia, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie