Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje činnosť spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti nakladania s odpadmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321014 - Riadiaci pracovník (manažér) v odpadovom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v odpadovom hospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 manažment
  Špecifikácia:
  Environmentálny manažment, krízový manažment, manažment konfliktu, projektový manažment, štatistické metódy v manažmente.
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 6 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 6 marketing
 • stupeň EKR 7 štandardy a normy v oblasti odpadov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
 • stupeň EKR 7 aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
  Špecifikácia:
  Orientácia v právnych predpisoch v oblasti odpadového hospodárstva a ich aplikácia v praxi.
 • stupeň EKR 7 zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
  Špecifikácia:
  Zber, spracovanie, analýza a vyhodnocovanie údajov v oblasti odpadového hospodárstva z hľadiska potrieb manažmentu organizácie.
 • stupeň EKR 7 riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
 • stupeň EKR 7 prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 7 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
 • stupeň EKR 7 riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 7 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 vedenie rokovaní a spolupráca s vnútroštátnymi i zahraničnými orgánmi v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 riadenie obchodu a marketingu v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia prevádzky a údržby zariadení v odpadovom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 predkladanie návrhov na investičný rozvoj organizácie vedeniu a posudzovanie efektívnosti uskutočnených investícií
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie kalkulácií a rozpočtov podľa požiadaviek vedenia organizácie
 • stupeň EKR 7 príprava finančného plánu organizácie
 • stupeň EKR 7 analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
  Špecifikácia:
  Riadenie a vyhodnocovanie činnosti jednotlivých zložiek spoločnosti nakladajúcej s odpadom.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie strategických koncepcií v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie