Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje činnosť spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti nakladania s odpadmi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321014 - Riadiaci pracovník (manažér) v odpadovom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v odpadovom hospodárstve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
vyjednávanie
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Špecifikácia:
Environmentálny manažment, krízový manažment, manažment konfliktu, projektový manažment, štatistické metódy v manažmente.
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
spôsoby nakladania s odpadmi
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
postupy a metódy vedenia porád
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
6
obchodné vzťahy
6
marketing
6
štandardy a normy v oblasti odpadov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
7
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Špecifikácia:
Orientácia v právnych predpisoch v oblasti odpadového hospodárstva a ich aplikácia v praxi.
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
Špecifikácia:
Zber, spracovanie, analýza a vyhodnocovanie údajov v oblasti odpadového hospodárstva z hľadiska potrieb manažmentu organizácie.
7
riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
7
prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
7
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v odpadovom hospodárstve
7
vedenie rokovaní a spolupráca s vnútroštátnymi i zahraničnými orgánmi v oblasti odpadového hospodárstva
7
riadenie obchodu a marketingu v odpadovom hospodárstve
7
riadenie a koordinácia prevádzky a údržby zariadení v odpadovom hospodárstve
7
predkladanie návrhov na investičný rozvoj organizácie vedeniu a posudzovanie efektívnosti uskutočnených investícií
7
vypracovávanie kalkulácií a rozpočtov podľa požiadaviek vedenia organizácie
7
príprava finančného plánu organizácie
7
analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
Špecifikácia:
Riadenie a vyhodnocovanie činnosti jednotlivých zložiek spoločnosti nakladajúcej s odpadom.
7
vypracovávanie strategických koncepcií v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.