Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Riadenie procesu výroby krmív a kŕmnych zmesí

Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá

Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá sa podieľa na riadení a spracovaní surovín určených na výživu zvierat v rámci výroby krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Operátor zariadenia na výrobu krmív
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08 8160010 - Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia spracovania surovín pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí
 • stupeň EKR 4 technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
 • stupeň EKR 4 krmivárstvo
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia na výrobu krmív
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 3 zásady výživy zvierat
 • stupeň EKR 3 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe krmív
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou krmív

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín pri výrobe krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení pri výrobe krmív
 • stupeň EKR 4 riadenie ovládacích panelov pri výrobe krmív
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu v kŕmnej prevádzke
 • stupeň EKR 4 výroba krmív a kŕmnych zmesí podľa technologického postupu
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení pri výrobe krmív
 • stupeň EKR 3 uchovávanie (ošetrovanie) kŕmnych surovín, koncentrátov a kŕmnych aditív
 • stupeň EKR 3 manipulácia s kŕmnymi výrobkami, ich skladovanie, balenie a expedícia
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí
 • stupeň EKR 3 vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie