Spracovateľ obilia (mlynár)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Spracovateľ obilia (mlynár) sa podieľa na spracovaní potravinárskych surovín v procese mletia, ktorý zahŕňa čistenie, nakrápanie, odležiavanie a mletie potravinárskych surovín.
Kontrola valcovej stolice počas procesu mletia
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Manipulant-mlynár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08
7514002 - Spracovateľ obilia (mlynár)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Mlynár

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
3
mlynská technológia
3
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín v mlynskom procese
3
zásady BOZP a PO
3
hygiena potravín
3
technológia skladovania, balenia a prepravy múky a mlynských krmív
3
technológia spracovania múky
3
potravinárske a krmivárske technológie
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
2
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výroba mlynských jedlých výrobkov, múčnych zmesí alebo krmív podľa technologického postupu
3
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu v mlynskej výrobe
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
3
manipulácia s hotovými mlynskými výrobkami
3
riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
3
obsluha strojov a zariadení na spracovanie poľnohospodárskych produktov na mlynské výrobky a kŕmne zmesi
3
výroba potravín alebo krmív podľa technologického postupu
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
3
príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na mlynskú výrobu
3
čistenie, nakrápanie, odležiavanie a mletie potravinárskych surovín v mlynskom procese spracovania
3
vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe mlynských výrobkov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.