Spracovateľ obilia (mlynár)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Kontrola valcovej stolice počas procesu mletia

Spracovateľ obilia (mlynár)

Spracovateľ obilia (mlynár) sa podieľa na spracovaní potravinárskych surovín v procese mletia, ktorý zahŕňa čistenie, nakrápanie, odležiavanie a mletie potravinárskych surovín.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Manipulant-mlynár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08 7514002 - Spracovateľ obilia (mlynár)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Mlynár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 mlynská technológia
 • stupeň EKR 3 legislatíva súvisiaca s výrobou potravín v mlynskom procese
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 technológia skladovania, balenia a prepravy múky a mlynských krmív
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania múky
 • stupeň EKR 3 potravinárske a krmivárske technológie
 • stupeň EKR 2 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 2 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 výroba mlynských jedlých výrobkov, múčnych zmesí alebo krmív podľa technologického postupu
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu v mlynskej výrobe
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
 • stupeň EKR 3 manipulácia s hotovými mlynskými výrobkami
 • stupeň EKR 3 riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení na spracovanie poľnohospodárskych produktov na mlynské výrobky a kŕmne zmesi
 • stupeň EKR 3 výroba potravín alebo krmív podľa technologického postupu
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na mlynskú výrobu
 • stupeň EKR 3 čistenie, nakrápanie, odležiavanie a mletie potravinárskych surovín v mlynskom procese spracovania
 • stupeň EKR 2 vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe mlynských výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie