Technik údržby v potravinárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Kontrola elektrického rozvádzača mlyskej technológie

Technik údržby v potravinárskej výrobe

Technik údržby v potravinárskej výrobe spolupracuje na príprave podkladov v rámci výberu vhodných strojov a zariadení, zabezpečuje opravy existujúcich strojov, zabezpečuje údržbu a opravy výrobných a nevýrobných zariadení tak, aby bola zabezpečená plynulá výroba, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Majster (vedúci) údržby v potravinárskej výrobe
Odborný pracovník údržby v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08 3142008 - Technik údržby v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Technik potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 potravinárske a krmivárske technológie
 • stupeň EKR 4 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 4 technológia potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie potreby strojov a zariadení v potravinárskej výrobe a ich výber z existujúcich ponúk
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 koordinácia plánovaných činností vyplývajúcich z požiadaviek na opravy zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie