Technik údržby v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik údržby v potravinárskej výrobe spolupracuje na príprave podkladov v rámci výberu vhodných strojov a zariadení, zabezpečuje opravy existujúcich strojov, zabezpečuje údržbu a opravy výrobných a nevýrobných zariadení tak, aby bola zabezpečená plynulá výroba, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín.
Kontrola elektrického rozvádzača mlyskej technológie
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Majster (vedúci) údržby v potravinárskej výrobe
Odborný pracovník údržby v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08
3142008 - Technik údržby v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Technik potravinárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
potravinárske a krmivárske technológie
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
4
technológia potravinárskej výroby
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
zásady prevádzkovej kontroly
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
4
ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby
3
zásady BOZP a PO
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
4
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
4
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
4
posudzovanie potreby strojov a zariadení v potravinárskej výrobe a ich výber z existujúcich ponúk
4
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
4
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
4
koordinácia plánovaných činností vyplývajúcich z požiadaviek na opravy zariadení v potravinárskej výrobe
4
zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.