Špecialista technológ v potravinárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ v potravinárskej výrobe

Špecialista technológ v potravinárskej výrobe komplexne stanovuje zložité technologické postupy, zabezpečuje technologickú prípravu rozsiahlej potravinárskej výroby a zavádza nové progresívne technológie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141002 - Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Špecialista potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 potravinárska a krmivárska chémia
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
  Špecifikácia:
  V potravinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
  Špecifikácia:
  Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov aktualizácie podnikových noriem.
 • stupeň EKR 7 obalová technika
  Špecifikácia:
  Základné materiály obalov a obalovej techniky v potravinárstve.
 • stupeň EKR 7 zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
  Špecifikácia:
  V kontexte správnej výživy ľudí.
 • stupeň EKR 7 potravinárske a krmivárske technológie
  Špecifikácia:
  Podstata procesov používaných pri výrobe potravín.
 • stupeň EKR 7 sanitačné postupy a programy
  Špecifikácia:
  Účinnosť sanitačných a dezinfekčných prostriedkov, metódy ich kontroly a aplikácia sanitačných programov na špecifické technológie v potravinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 druhy potravinárskeho tovaru
  Špecifikácia:
  Špecifikácia finálnych výrobkov v potravinárskej výrobe podľa požiadaviek odberateľa.
 • stupeň EKR 7 technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
  Špecifikácia:
  Vrátane technologických postupov pri základnej úprave potravín.
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
  Špecifikácia:
  Ochrana prevádzky pred živočíšnymi škodcami (hlodavce, hmyz, vtáky) vo všetkých fázach potravinárskej výroby.
 • stupeň EKR 7 HACCP a jeho základné princípy
  Špecifikácia:
  Vedomosti o systéme analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
 • stupeň EKR 7 mikroorganizmy v potravinách
 • stupeň EKR 7 kritériá vhodnosti surovín na technologické opracovanie a spracovanie v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 postupy merania efektívnosti výrobného procesu
 • stupeň EKR 7 chemické, fyzikálne a mikrobiologické procesy prebiehajúce pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 posudzovanie, schvaľovanie a návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na platné právne predpisy
 • stupeň EKR 7 spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane samotnej tvorby a aktualizácie.
 • stupeň EKR 7 aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr
  Špecifikácia:
  Vrátane samotnej prípravy receptúr. Inovovanie receptúry podľa zásad správnej výživy a podľa požiadaviek trhu.
 • stupeň EKR 7 realizácia technologickej prípravy výroby
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
  Špecifikácia:
  Vrátane dodržiavania parametrov kvality.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technológií v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 aplikácia technologických postupov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 testovanie nových technológií a technologických postupov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 nastavovanie parametrov technologického procesu vzhľadom na meniacu sa kvalitu vstupných surovín v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 definovanie opatrení proti nežiaducim mikroorganizmom v záujme zabezpečenia zdravotnej a hygienickej neškodnosti potravín
 • stupeň EKR 7 určovanie chemických vlastností surovín a polotovarov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zdôvodňovanie príčin nízkeho predaja potravín, navrhovanie nových marketingových stratégií, predaj a propagácia potravín
 • stupeň EKR 7 aplikácia inovácií výrobkov podľa požiadaviek trhu a zákazníkov
 • stupeň EKR 7 aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie