Špecialista technológ v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ v potravinárskej výrobe komplexne stanovuje zložité technologické postupy, zabezpečuje technologickú prípravu rozsiahlej potravinárskej výroby a zavádza nové progresívne technológie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141002 - Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista potravinárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
vyjednávanie
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
potravinárska a krmivárska chémia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Špecifikácia:
V potravinárskej výrobe.
7
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
7
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
Špecifikácia:
Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov.
7
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov aktualizácie podnikových noriem.
7
obalová technika
Špecifikácia:
Základné materiály obalov a obalovej techniky v potravinárstve.
7
zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Špecifikácia:
V kontexte správnej výživy ľudí.
7
potravinárske a krmivárske technológie
Špecifikácia:
Podstata procesov používaných pri výrobe potravín.
7
sanitačné postupy a programy
Špecifikácia:
Účinnosť sanitačných a dezinfekčných prostriedkov, metódy ich kontroly a aplikácia sanitačných programov na špecifické technológie v potravinárskej výrobe.
7
druhy potravinárskeho tovaru
Špecifikácia:
Špecifikácia finálnych výrobkov v potravinárskej výrobe podľa požiadaviek odberateľa.
7
technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Špecifikácia:
Vrátane technologických postupov pri základnej úprave potravín.
7
ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby
7
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
7
zabezpečovanie hygieny prostredia, dezinfekcia, sterilizácia
Špecifikácia:
Ochrana prevádzky pred živočíšnymi škodcami (hlodavce, hmyz, vtáky) vo všetkých fázach potravinárskej výroby.
7
HACCP a jeho základné princípy
Špecifikácia:
Vedomosti o systéme analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
7
mikroorganizmy v potravinách
7
kritériá vhodnosti surovín na technologické opracovanie a spracovanie v potravinárskej výrobe
7
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
7
chemické, fyzikálne a mikrobiologické procesy prebiehajúce pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie, schvaľovanie a návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na platné právne predpisy
7
spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Vrátane samotnej tvorby a aktualizácie.
7
aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr
Špecifikácia:
Vrátane samotnej prípravy receptúr. Inovovanie receptúry podľa zásad správnej výživy a podľa požiadaviek trhu.
7
realizácia technologickej prípravy výroby
7
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
7
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
Špecifikácia:
Vrátane dodržiavania parametrov kvality.
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
7
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
7
navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technológií v potravinárskej výrobe
7
aplikácia technologických postupov v potravinárskej výrobe
7
testovanie nových technológií a technologických postupov v potravinárskej výrobe
7
nastavovanie parametrov technologického procesu vzhľadom na meniacu sa kvalitu vstupných surovín v potravinárskej výrobe
7
definovanie opatrení proti nežiaducim mikroorganizmom v záujme zabezpečenia zdravotnej a hygienickej neškodnosti potravín
7
určovanie chemických vlastností surovín a polotovarov v potravinárskej výrobe
7
zdôvodňovanie príčin nízkeho predaja potravín, navrhovanie nových marketingových stratégií, predaj a propagácia potravín
7
aplikácia inovácií výrobkov podľa požiadaviek trhu a zákazníkov
7
aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.